Resultaten 2013-2016 en verbeterpunten voor 2017-2020

Het gaat goed met de BOM. Zij heeft de afgelopen meerjarenperiode goede resultaten laten zien (zie tabel 1).

Tabel 1. Resultaten meerjarenperiode 2013-2016: afgesproken en gerealiseerde KPI's

Kerntaak

Meerjarenplan 2013-2016

 

Cumulatief gerealiseerd 2013-Q2/2016

Business Development
Het bevorderen van innovaties en groei van nieuwe bedrijvigheid bij het MKB

“We smeden 150 samenwerkings-verbanden waarvan er 60 in slagen om nieuwe innovatieve producten en diensten succesvol op de markt te zetten.”
“In 35 consortia neemt de BOM als risicodragende partner deel.”

170 samenwerkingsverbanden, waarvan

96 nieuwe innovatieve producten en diensten succesvol in de markt hebben gezet

12 proposities zijn succesvol doorgeleid naar de BOM-fondsen

Foreign Investments
Het accommoderen van de vestiging van buitenlandse bedrijven in Noord-Brabant

“We trekken 100 buitenlandse bedrijven aan met een investeringsvolume van € 300 miljoen en 2.000 directe arbeidsplaatsen.”

89 buitenlandse bedrijven

€ 594 miljoen buitenlandse investeringen

5.258 directe arbeidsplaatsen.

Projects - Bedrijfslocaties
Het ontwikkelen van bedrijvenlocaties

“We herstructureren 1.795 hectare werklocaties per ultimo 2015, waarvan 25%-40% gelinkt aan de Brabantse topclusters.”

2.332 hectare geherstructureerd.

Revolverendheid fondsen 64%

Projects - Breedbandfonds
Het faciliteren van projecten op het gebied van breedband

Geen doelstellingen opgenomen

4 projecten gerealiseerd

€ 4,075 miljoen geïnvesteerd

Projects - Energiefonds
Het faciliteren van projecten op het gebied van energie

Geen doelstellingen opgenomen

6 gerealiseerde investeringen

€ 4,1 miljoen geïnvesteerd

€ 7,6 miljoen gecommitteerd

Capital
Het risicovol investeren in innovatieve MKB bedrijven

Enkele globale KPI’s vooruitlopend op nieuwe fondsplannen

31 directe investeringen

36 vervolginvesteringen

11 exits

9 fund-to-fund investeringen

Bedrijven waarin BOM Capital investeert, investeren gemiddeld 20% in O&O en kennen een verdubbeling van de werkgelegenheid in vijf jaar. De omzet is meer dan verdubbeld en een derde van de bedrijven heeft het oplossen van een maatschappelijk probleem als hoofddoel.

Bij het opstellen van de KPI’s is rekening gehouden met de wens van het Ministerie van Economische Zaken om met alle ROM’s in Nederland voor de periode 2017-2020 een basis set van gemeenschappelijke KPI’s af te spreken. Deze KPI’s liggen op het vlak van buitenlandse investeringen, projectontwikkeling, business cases, financieringsuitzettingen en klanttevredenheid. De wijze van monitoring en rapportering zal in 2017 met alle betrokken partijen nader worden uitgewerkt.

Uit zowel de midterm-review van het lopende Meerjarenplan 2013-2016 [7] als de evaluatie van de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen door het Ministerie van Economische Zaken[8] blijkt dat er bij stakeholders veel waardering is voor het werk en de werkwijze van de BOM. Er is ook ruimte voor verbetering. De BOM gaat daarom de volgende zaken aanscherpen:

  • Integraal werken: het interne samenspel verbeteren tussen de huidige kerntaken Business Development, Foreign Investments, Capital en Projects

  • Meer focus: de aandacht minder versnipperd inzetten en daarmee selectiever zijn in de keuze voor thema's en te ondersteunen bedrijven

  • Grotere outcome: bij het maken van keuzes werken aan/met thema’s en bedrijven die (in potentie) zichtbaar bijdragen aan groei, economische veerkracht en maatschappelijke impact

  • Sterkere sturing op resultaat: adequaat sturen en rapporteren op het niveau van KPI’s (het afgelopen jaar is reeds een flinke verbeterslag gemaakt)

  • Transparanter en laagdrempeliger dienstverlening: ondernemers zo snel mogelijk van een adequaat antwoord voorzien door op een transparante manier de eigen dienstverlening aan de onderneming te organiseren, door te verwijzen naar een passende partner of het verzoek af te wijzen.

  • 7 Midterm (p)review MJP BOM 2013-2016, Decisio, juni 2015
  • 8 Evaluatie van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, Ecorys in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, mei 2016