Onze input

 • Medewerkers

  Medewerkers

  Onze medewerkers laten innovatieve ondernemers groeien en zorgen zo voor impact in Brabant. We streven naar aantrekkelijk werkgeverschap en verwelkomen medewerkers die qua netwerk, ideeën of achtergrond een aanvulling zijn. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers de ruimte hebben om het beste uit zichzelf te halen. Vitaliteit, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en een goede balans tussen werk en privé zijn belangrijk voor ons als werkgever. Om maximale impact te realiseren werken we in themateams integraal aan maatschappelijke opgaven. Onze competenties om deze te realiseren zijn ontwikkelen, investeren en internationaliseren.

  Medewerkers
 • Kapitaal

  Kapitaal

  Voor de financiering van onze activiteiten ontvangen we subsidies en vergoedingen van onder meer het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Noord-Brabant. Om te kunnen investeren in vroege fase ondernemingen beschikt de BOM over een fondsvermogen dat revolverend wordt ingezet. We lenen of participeren dus risicodragend in ondernemingen met een maatschappelijk doel. De aflossingen worden steeds opnieuw gebruikt.

  Jaar in het kort Financiën
 • Kennis

  Kennis

  Innovatief ondernemerschap is belangrijk voor een toekomstbestendige economie gericht op het oplossen van maatschappelijke opgaven. Omdat kennis meer wordt als je het deelt, delen we onze inzichten graag. We proberen voortdurend op de hoogte te zijn van de ins en outs rond maatschappelijke thema’s. Daarnaast beschikken onze mensen over specifieke kennis van ontwikkelen, investeren en internationaliseren. Deze kennis zetten we actief in om bedrijven verder te helpen in hun groei.

  Publicaties
 • Netwerken

  Netwerken

  Veranderen doe je nooit alleen. BOM staat midden in de Brabantse economie en werkt samen met een breed netwerk van nationale en regionale bedrijven, partners, kennisinstellingen en overheden. Onze stakeholders zijn onmisbaar bij het realiseren van maatschappelijke doelstellingen. De BOM beschikt over uitgebreide netwerken op thema en kerncompetentie.

  Stakeholders

Bedrijfsmodel

Maatschappelijke opgaven

 • Klimaatneutrale Energie-oplossingen

  Klimaatneutrale energieoplossingen

  Met Klimaatneutrale Energieoplossingen worden we in Brabant steeds minder afhankelijk van olie en gas. De BOM zet in op fossielvrij opgewekte elektriciteit en warmte, energiebesparing in gebouwen & productieprocessen en de ontwikkeling van nieuwe technieken die ons helpen in Brabant de CO2-uitstoot te verminderen en de energietransitie te versnellen.

  Klimaatneutrale energieoplossingen
 • Gezonde Toekomst

  Gezonde Toekomst

  In Brabant werken we aan het toekomstbestendig verbeteren van gezondheid en het bevorderen van ieders kwaliteit van leven en welvaart. De BOM draagt hier samen met ondernemers aan bij door in te zetten op gepersonaliseerde behandelmethodes, digitale zorg en toepassingen van sleuteltechnologieën als fotonica, nanotechnologie en robotica.

  Gezonde Toekomst
 • Duurzame voedselsystemen

  Duurzame voedselsystemen

  In Brabant werken we hard aan duurzame voedselsystemen om te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende kwalitatief voedsel is voor iedereen, met respect voor onze leefomgeving. De BOM zet samen met ondernemers in op de transitie van dierlijke naar alternatieve eiwitten; versnelling van precisielandbouw en het tegengaan van verspilling.

  Duurzame voedselsystemen
 • Kansrijke Sleuteltechnologieën

  Kansrijke sleuteltechnologieën

  Sleuteltechnologieën, zoals fotonica, ai of nanotech, bepalen de manier waarop we in de toekomst leven, leren en werken. Ze dragen bij aan het oplossen van onze maatschappelijke uitdagingen. De BOM zet samen met ondernemers in op het digitaliseren en circulair maken van de hightech maakindustrie, slimme én groene mobiliteit en baanbrekende technische oplossingen.

  Kansrijke Sleuteltechnologieën

Kerncompetenties

 • Ontwikkelen

  Ontwikkelen

  Samen met ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen maken we nieuwe verdienmodellen mogelijk door te innoveren en te ontwikkelen. We versterken het ecosysteem met business development en programma's gericht op venture building, innovatie, consistente groei en energieprojecten.

  Ontwikkelen
 • Investeren

  Investeren

  Met kennis en risicokapitaal richten we ons op start-ups en scale-ups die de ambitie én de potentie hebben om grote impact te genereren voor de Brabantse economie. Daarnaast financieren we projecten die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie.

  Investeren
 • Internationaliseren

  Internationaliseren

  We bieden Brabantse bedrijven en kennisinstellingen toegang tot innovatieregio's en netwerken in Europa en de rest van de wereld. Daarnaast brengen we de kracht van Brabant onder de aandacht in het buitenland en helpen nieuwkomers en gevestigde buitenlandse bedrijven om de kansen van Brabant optimaal te benutten.

  Internationaliseren

Directe output

 • Financieel

  Financieel

  Door te investeren in ondernemingen brengen we bedrijven sneller naar de volgende groeifase. Met achtergestelde leningen en aandelenkapitaal investeren we in ondernemingen en leveren zo een bijdrage aan economische en maatschappelijk impact. De BOM als grootste venture capitalist van Brabant en actief in de vroege fase en trekt hierbij op met andere investeerders. Ondanks dat in de vroege fase het risico vrij hoog, is ons portfoliobeheer er op gericht om regelmatig succesvolle exits te realiseren waardoor onze fondsen een revolverend karakter kunnen behouden.

  2022 in het kort
 • Kennisoverdracht

  Kennisoverdracht

  Ondernemerschap is de aanjager voor verandering. De BOM zorgt dat start-ups die daaraan bijdragen een vliegende start maken en kunnen doorgroeien tot scale-ups, dat ondernemingen in Brabant altijd over de juiste faciliteiten beschikken en dat bedrijven met internationaliseringsambities deze kunnen waarmaken. We ondersteunen bedrijven in hun groei door gerichte dienstverlening.

  Diensten
 • Versterken netwerken

  Versterken van netwerken

  We bouwen aan sterke innovatie ecosystemen die bedrijven faciliteren om innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen versneld naar de markt te brengen. We bouwen consortia en delen onze kennis in de vorm studies en marktverkenningen.

  Ontwikkelprojecten Publicaties

Indirecte output

Consistente groei en meer impact op de maatschappelijke opgaven door:

 • Individuele bedrijven
 • Groepen organisaties - industrieën / ecosystemen

Belangrijkste impacts

 • Toegevoegde economische waarde

  Toegevoegde economische waarde

  Een bijdrage leveren aan het creëren van directe economische waarde, zoals een duurzaam rendement op investeringen en lokale werkgelegenheid.

 • Technologische ontwikkeling

  Technologische ontwikkeling

  Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en baanbrekende technologieën en digitalisering.

 • Toename immateriële assets

  Toename immateriële assets

  Een bijdrage leveren aan de kenniseconomie in Brabant middels het stimuleren van de ontwikkeling van data, patenten en marktmodellen.

 • Verandering in gezondheid en welzijn

  Verandering in gezondheid en welzijn

  Een bijdrage leveren aan haalbare en betaalbare gezondheid en zorg door innovatieve technologieën en zorgconcepten mogelijk te maken.

 • Bodem-, lucht- en watervervuiling

  Bodem-, lucht- en watervervuiling

  Een bijdrage leveren aan de vermindering van de negatieve impact op de bodem-, lucht- en waterkwaliteit door het ondersteunen van initiatieven en innovaties die zich richten op reductie van de uitstoot van verontreinigende stoffen.

 • Bijdrage aan klimaatverandering

  Bijdrage aan klimaatverandering

  Een bijdrage leveren aan de vermindering van de negatieve impact op klimaatverandering door bedrijven te stimuleren hun CO2-uitstoot te reduceren en door het ondersteunen van initiatieven en innovaties die zich richten op CO2-reductie.

SDG's

SDG's

Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.

Directe impact BOM
Indirecte impact BOM via relaties