De actuele trends en ontwikkelingen en de lessen uit 2021 zorgen dat we komend jaar naast de vier maatschappelijke thema’s en ontwikkelen, investeren en internationaliseren een aantal accenten leggen.

Cross-overs | In 2022 hebben we ook aandacht voor onderwerpen of vraagstukken die meerdere thema’s raken. Dat doen we op drie manieren.

  • Aandacht voor innovaties die dwars door alle thema’s heengaan, zoals digitalisering;

  • Goede aansluiting tussen de sleuteltechnologieën en de drie maatschappelijke opgaven;

  • Creëren van nieuwe kansen op raakvlakken tussen maatschappelijke opgaven. Denk aan gezondheidseffecten van gepersonaliseerde voeding.

   

Regionaal ecosysteem | De BOM werkt nauw samen met de triple helix organisaties in Brabant: AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN. Als ontwikkelingsorganisaties zijn we complementair aan elkaar, zowel op strategisch, inhoudelijk als uitvoerend gebied. In 2021 hebben we de verschillende uitvoeringsagenda’s naast elkaar gelegd en in 2022 gaan we concreet met elkaar aan de slag om de regionale agenda’s tot uitvoering te brengen. Vanuit BOM zullen we expertise vanuit investeren en internationaliseren aanreiken, koppelingen met landelijke partners maken en vooral samenwerken op ecosysteem- en projectontwikkeling. Met Brainport Development sluiten we hiertoe een samenwerkingsovereenkomst, met AgriFood Capital gaan we ons verdiepen in de crossovers met digitalisering en lifesciences, met Midpoint denken we mee over hun nieuwe agenda en met REWIN kijken we naar projecten rondom circulariteit en food. Venture building pakken we met alle triple helix organisaties op. Tevens zal in 2022 in de samenwerking Braventure, BSF, BOM een gezamenlijke visie worden ontwikkeld met betrekking tot de wensen en noden van de (toekomstige) startups in Brabant.

Meer risico's | Opvallend voor onze kerncompetentie investeren is de tendens naar een hoger risicoprofiel, de behoefte aan zowel kleine als grote bedragen, met een lange investeringshorizon. De combinatie van ontwikkelen en investeren maakt BOM uniek. We ontwikkelen nieuwe instrumenten die hierop inspelen en doen enkele ecosysteeminvesteringen binnen de thema’s.

Trade agenda | De BOM biedt Brabantse bedrijven en kennisinstellingen toegang tot de topinnovatie regio’s in de wereld, om zo het verdienvermogen te vergroten en/of toegang tot technologie te krijgen. In het bijzonder richten wij ons op Noord-Amerika (Midwest), Duitsland (Baden Württemberg en Beieren), Israël en China (provincie Jiangsu) waar we ook een goed ontwikkeld netwerk hebben. Via het Trade Relations Programma bieden we maatwerkbegeleiding aan Brabantse bedrijven met een internationaliseringsbehoefte. De behoeften en wensen van bedrijven, op specifieke landen en sectoren, vormen de basis voor de activiteiten. In 2022 staan handelsmissies naar Zuid-Duitsland, Israël, China en de Verenigde Staten gepland. Indien er geen fysieke handelsmissies mogelijk zijn, dan zoeken we naar een digitaal alternatief. Daarnaast besteden we dit jaar aandacht aan de mogelijkheden die de Franse markt biedt voor het Brabantse bedrijfsleven. Het Export Accelerator Programma is een belangrijk onderdeel van onze activiteiten. Mede vanwege de nieuwe geopolitieke situatie neemt de interesse vanuit buitenlandse bedrijven toe. Middels decentralisatie doen veel bedrijven aan risicospreiding. 

Effectieve organisatie; hoge ambitie, kleiner budget | In 2021 hebben we ingezet op het effectiever inrichten van de organisatie. We formuleerden BOM-brede ambities op de vier maatschappelijke thema’s waar we via de themateams invulling aan geven. Komend jaar staat het verder optimaliseren en verankeren van de inzet van de themateams centraal om zodoende nog meer impact te creëren. We zetten de beschikbare middelen nog slimmer in; door activiteiten vanuit de kerntaken nog meer aan elkaar te verbinden (bijvoorbeeld door middel van thematisch werken) en een betere stroomlijning van (interne) processen. Daarnaast werken we beter samen met externe partners en voorkomen zo fragmentatie.

Regionale en landelijke uitrol Venture Building | De Brabantse startup strategie, venture building genaamd, blijven we in 2022 promoten, uitdragen en uitrollen. Venture building is de strategie en het activiteitenprogramma van alle betrokken partners in Brabant. Dat brengt Brabant dichterbij de missie om niet per se het aantal startups te vergroten, maar juist het aantal succesvolle startups dat doorgroeit naar een volgende levensfase. In 2022 gaan we het programma regionaal en landelijk uitrollen.

Impact: Meting SDG's | BOM is een impact gedreven organisatie die op verschillende niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) impact heeft geïntegreerd in processen, organisatie, projecten en programma’s en hier ook portfoliobedrijven en stakeholders bij betrekt. Daarmee streeft BOM naar een voortrekkersrol in maatschappelijke waardecreatie. In 2021 is de BOM gestart aan haar Impact Journey, waar naast de KPI’s (outputmeting) nu ook de SDG’s (impactmeting) voor enkele projecten worden meegenomen. In 2022 richten we ons met de Impact Journey op:

  • Het kwalitatief in kaart brengen van een selectie van belangrijke impacts uit ons waardecreatiemodel om de meerwaarde van onze activiteiten nog beter te kunnen duiden;

  • Het meenemen van impact informatie in onze besluitvorming – bijv. in business case templates en investeringsbeslissingen;

  • Het in- en extern rapporteren en communiceren over de resultaten van onze Impact Journey, om zo anderen te inspireren.

Sociaal ondernemerschap krijgt ook in 2022 onze aandacht. In samenwerking met de provincie werken we reeds ingezette initiatieven verder uit.