Venture building

Venture building is het actief en meetbaar motiveren, stimuleren en opwerken van ideeën, startups en scale-ups door middel van (groei)programma‚Äôs (waaronder Investor Readiness Program (IRP) en het Market Readiness Program (MRP), investeren en begeleiding van ondernemers. Met als doel dat de slagingskans van startende ondernemingen in 2025 10% hoger ligt dan in 2020. In eerste instantie richt venture building zich op de vroege fase innovatieve ondernemingen in Brabant (Customer Discovery en Customer Validation fase), in lijn met de doelgroepen uit het Meerjarenplan 2021-2024. Later kan dit worden uitgebreid naar groeibedrijven. Het Venture Building Framework wordt samengesteld met, en is toegankelijk voor, partners in het Brabantse Startup ecosysteem. De BOM werkt hierin samen met onder meer Braventure, Brainport Development en TU/e.

Campus ontwikkeling

Campussen spelen in Brabant een belangrijke rol als fysieke knooppunt (hub-functie). Ze verzorgen niet alleen huisvesting voor bedrijven, maar brengen ook functies bijeen die belang zijn bij de ontwikkeling van een ecosysteem zoals fieldlabs, incubators, accelerators, shared facilities. Ze kunnen ook het gezicht zijn van een innovatiecoalitie. Daarnaast dienen ze ook vaak als 'etalage' voor een ecosysteem en spelen ze een belangrijke rol bij het aantrekken van buitenlandse investeerders. In Brabant vinden we campussen in verschillende stadia van ontwikkeling van pril en ontluikend (Green Chemistry Campus, Foodtech Park Brainport) tot volwassen (Pivot Park, High Tech Campus). Een campus onderscheidt zich van een 'gewoon' bedrijventerrein door de ambitie om meer te zijn dan een goede bedrijfslocatie. Dit vraagt om een voor bedrijven goed te herkennen profiel. Zo is de High Tech campus een typische R&D-campus. De Brainport Industries Campus (BIC) richt zich juist op productie en op de ontwikkeling van productietechnologieën.

In 2021 verkent de BOM samen met de campussen of de huidige hub-functie van de campussen meer vraagt dan de huidige inzet. Bij deze verkenning worden ook de Brabantse regionale ontwikkelingsmaatschappijen betrokken.

Innovatiecoalities

In 2021 gaat speciale aandacht uit naar het vormen en verder opwerken van innovatiecoalities. De coalities geven invulling aan de opgaven waar de BOM de komende jaren aan werkt. Ze zorgen voor afstemming, bundeling en optimalisatie van activiteiten en instrumenten op een specifiek thema. Innovatiecoalities worden ingezet daar waar al een kritische massa in Brabant aanwezig is. In 2021 werkt de BOM aan innovatiecoalities op het gebied van: energieconversie & opslag, slimme & groene mobiliteit, life sciences & health, agrofood, en digitalisering & AI. Deze coalities sluiten naadloos aan op de opgaven beschreven in dit jaarplan. In de ontwikkeling van de innovatiecoalities trekken de provincie Noord-Brabant en de BOM gezamenlijk op. De provincie heeft in het Beleidskader Economie de BOM opdracht gegeven mede invulling en inrichting te geven aan de coalities en de regie te voeren richting het bedrijfsleven. Dit om ervoor te zorgen dat de beschikbare kennis haar weg naar de markt weet te vinden en dus aansluit op de behoefte van het bedrijfsleven en de consument.

Talent

Talent is een steeds belangrijker thema binnen het regionale en landelijke beleid en onze eigen dagelijkse praktijk. Om hier invulling aan geven wordt in 2021 ingezet op talent voor sleuteltechnologieën en start- en scale-ups en de promotie van Brabant als aantrekkelijke 'talent-vestigingsplaats'.

De werkgroep is het eerste aanspreekpunt richting onze aandeelhouders. Talent wordt als integraal thema opgepakt binnen de themateams. De BOM zal een actieve en trekkende rol innemen dan wel of verbindende rol bij initiatieven van anderen.