Ontwikkelen

Het toekomstig verdienvermogen van Noord-Brabant en maatschappelijke opgaven gaan hand in hand. Sterker nog, deze opgaven worden doorgaans gerealiseerd door innovatief ondernemerschap. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen in binnen- en buitenland ontwikkelen initiatieven die bijdragen aan nieuwe duurzame verdienmodellen en het versterken van het innovatie(eco)systeem. Behalve aan ondernemerschap werken we ook aan toegang tot (nieuwe) markten, faciliteiten, kennis, talent en financiering. We pakken hierin een stevige rol (initiërend, co-creërend, coördinerend en realiserend). 

Figuur 1: Elementen van het ondernemend Ecosysteem (Stam en Spigel, 2016)

Onze ecosysteembenadering (fig. 1) richt zich zowel op het blauwe vlak (en dan met name op de systeemelementen met toevoeging van internationalisering) als op het rode, waarbij we voor de komende jaren kiezen voor een bredere maatschappelijke waardecreatie op de gekozen thema’s.

Met wie gaan we dit doen?

De ecosysteembenadering sluit naadloos aan op de Economische Visie van de provincie en op het missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van EZK (KIA’s en KIC’s). Samen met de triple helix organisaties in Brabant willen we werken binnen de zogeheten innovatiecoalities. In 2021 leidt dit tot een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van regeneratieve geneeskunde (biomaterialen), versterking van de alliantie die werkt aan de digitalisering van de Brabantse maakindustrie (European Digital Innovation Hub) en de intensieve samenwerking op het gebied van duurzame voedselsystemen die behalve provinciaal ook nationaal handen en voeten krijgt. Voorbeelden zijn het onlangs door InvestNL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) opgestarte programma Business Innovation Program Food en de samenwerking op het gebied van voedselverwaarding. Ook op het gebied van waterstof en smart industry wordt Brabant-overstijgend geopereerd.

In 2021 nemen we vijf tot tien nieuwe innovatieprojecten in ontwikkeling. Daar gaan minimaal 50 ondernemingen actief in participeren.

Investeren

De BOM richt zich op startende en groeiende bedrijven die de ambitie én de potentie hebben om grote impact te genereren voor de Brabantse economie. Samen met partners faciliteren wij de groei van deze bedrijven. In 2021 creëren we zichtbare impact door:

 • Het doorontwikkelen van het venture building concept voor en door Brabantse partners;

 • 70 nieuwe bedrijven in portfolio (business development en/of investeren);

 • 15 ondernemingen (door)ontwikkeld naar een volgende fase of value inflection point;

 • 20 nieuwe investeringen (incl. ontwikkeltickets, fund-to-fund);

 • 15 vervolginvesteringen;

 • 10 portfoliobedrijven deelgenomen aan Trade programma bij een ROM;

 • 35 bedrijven die deelnemen aan ondersteuning- en acceleratieprogramma’s IRP/MRP/CRP/CDP;

 • €75 miljoen geïnvesteerd vermogen in BOM portfolio (incl. co-inv., investments);

 • 4 exits;

 • 80% van bovenstaande doelstellingen binnen de benoemde maatschappelijke thema’s.

Hoe pakken we het aan?

Verbeteren van kwaliteit

 • Intensiveren van thema-gedreven, BOM-brede aanpak;

 • Professionalisering op thematische en vakinhoudelijke kennis en persoonlijk leiderschap;

 • Intensiveren van de relatie met Techleap, Invest-NL en andere partners;

 • Uitbreiden van het netwerk in internationaal Venture Capital en Corporate Venturing;

 • Proactief samenbrengen van het Brabantse startup ecosysteem via o.a. Venture Building;

 • Aanbieden van interne en externe kennissessies m.b.t. focusgebieden, ontwikkelen en investeren;

 • Continueren van investeren in human capital;

 • Continueren met de digitalisering van de eigen dienstverlening en toegankelijk voor stakeholders;

 • Starten met de opzet van instant reporting.

Vergroten van kwantiteit

 • Uitbreiden en mobiliseren van beschikbare fondsen (o.a. Cap I, COL, DeeptechFund, Pledgefonds, EZK/PNB vermogensversterking, Nationaal Groeifonds);

 • Onderzoeken van aanwending bestaande en/of nieuwe fondsen ten behoeve van hoger risicoprofiel kleine tickets in vroege fase alsook grote tickets in vroege en late fases, additioneel aan de markt;

 • Verder invullen en uitrollen van venture building model inclusief (nieuwe) ontwikkelprogramma’s.

 Meer zichtbare impact

 • Inzetten van ‘thought leadership’ m.b.t. vroege fase ontwikkelen en investeren;

 • Het bieden van een podium aan portfoliobedrijven via interne en externe communicatie;

Met wie gaan we dit doen?

De BOM zoekt intensieve samenwerking met haar aandeelhouders, Techleap, Invest-NL, het Brabant Startup Fonds, Braventure, Brainport, universiteiten, bedrijfsleven en het bredere netwerk van partners gericht op het scouten en begeleiden van startups in Brabant. De BOM is met haar venture building framework de aanbieder van een Brabants startupinfrastructuur waar partners op kunnen aanhaken en versnippering wordt tegengegaan. BOM doet dit samen met Braventure. Kansrijke bedrijven die de BOM zelf niet kan helpen worden proactief begeleid naar andere kapitaalverstrekkers en dienstverleners (waaronder RVO, MIT, OP-Zuid en marktpartijen).

Internationaliseren

Wat willen we bereiken?

Met internationalisering en de inzet op Foreign Investments en International Trade levert de BOM een directe bijdrage aan het stimuleren van groei en nieuwe bedrijvigheid, leidend tot banengroei, kapitaalsinvesteringen, groei van export en hogere R&D uitgaven. BOM gaat nog meer op zoek naar buitenlandse bedrijven die Brabant innovatiever en duurzamer maken en die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven. BOM blijft daarnaast buitenlandse bedrijven die reële economische activiteiten willen ontplooien in Brabant zo goed mogelijk ondersteunen.

In de Invest in Holland strategie 2020-2025 van NFIA en regionale partners werken we aan ‘High Priority Projects’ (HPP): projecten die aansluiten op de maatschappelijke opgaven, missies en topsectoren van EZK. Daarbij wordt gekeken of een project voldoet aan criteria op het gebied van innovatie (R&D), duurzaamheid, digitalisering en focus projecten. Het NFIA een target in 2021 van 20% HPP op het totaal aantal geconfirmeerde project. Onze ambitie is om dit te overtreffen.

Foreign Investments

International Trade

Confirmeren van 35 projecten met minimaal 1000 nieuwe arbeidsplaatsen;

Organiseren van 12 handelsmissies met deelname van 60 bedrijven;

€ 100 miljoen geïnvesteerd vermogen;

Organiseren van 12 informatiebijeenkomsten;

20% van de projecten zijn met R&D-activiteiten;

90 trade relations gesprekken;

30% van de projecten zijn HHP;

120 services met registratie in Achilles.

12 op maat gemaakte propositie vanuit de thema's;

 

140 investor relations bezoeken.

 

Hoe pakken we het aan?

BOM Foreign Investments brengt de kracht van Brabant onder de aandacht van buitenlandse investeerders en helpt nieuwkomers en gevestigde buitenlandse bedrijven om de kansen van Brabant optimaal te benutten.

 • Afronden verdiepende studies Brabantse topsectoren en vertalen naar proposities;

 • Proposities inzetten in proactieve en strategische acquisitie in top innovatie regio’s in Europa, Noord-Amerika en Azië;

 • Intensiveren samenwerking met ROM’s en grote steden in landelijke sectorteams;

 • Intensiveren samenwerking met de belangrijkste buitenkantoren van het NFIA;

 • Door-ontwikkelen van ‘Brabant is Bright’ branding op website, (social) media en in producten (brochure e.d.);

 • Het blijven ondersteunen van buitenlandse bedrijven die reële economische activiteiten willen ontplooien in Brabant;

 • Aandacht voor ontwikkelingen bij buitenlandse bedrijven m.b.t. reshoring en near-sourcing.

BOM International Trade biedt bedrijven en kennisinstellingen uit de Brabantse clusters toegang tot topinnovatie regio’s in Europa en de wereld voor groei van het verdienvermogen en toegang tot technologie.

 • Organiseren van thematische handelsmissies naar Zuid-Duitsland, Israël, China en de VS;

 • Organiseren van gerichte informatie-bijeenkomsten op thema’s en focuslanden;

 • Meer maatwerkbegeleiding voor bedrijven bij het betreden van internationale markten;

 • Intensiveren van het accountmanagement (Trade Relations programma);

 • Ontwikkelen en aanbieden van een International Readiness Programma;

 • Intensiveren samenwerking binnen BOM op thema’s en innovatieclusters/coalities;

 • I.s.m. met provincie intensiveren van relaties en netwerk met enkele strategische innovatie regio’s in Europa, VS en Azië.

 • Binnen Europa willen wij (in samenspraak met provincie) één nieuwe markt verkennen.

Met wie gaan we dit doen?

 • In organisatie van missies (inkomend en uitgaand) werken we nauwer samen met onze publieke partners in Trade & Innovate NL netwerk en met private organisaties als RAI Automotive, Brainport Industries, Hightech NL, NL in Business.

 • BOM is partner in het Invest in Holland netwerk, een landelijk samenwerkingsverband van 14 organisaties met als gemeenschappelijk doel het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven. Hierbinnen werken we aan het uitvoeren van de acquisitiestrategie Invest in Holland 2020-2025. Wij volgen hierin de lijn van de vier pijlers (gerichte acquisitie, investor relations, vestigingsklimaat en samenwerking).

 • BOM is het eerste aanspreekpunt voor provincie, Ministerie van EZK en NFIA voor buitenlandse investeringen en bedrijven in Brabant. BOM heeft een coördinerende rol naar de regionale acquisitie partners in Brabant (o.a. REWIN West-Brabant, Brainport Development, grote steden en campussen).