Ontwikkelen

Het toekomstig verdienvermogen van Noord-Brabant en maatschappelijke opgaven gaan hand in hand. Sterker nog, deze opgaven worden doorgaans gerealiseerd door innovatief ondernemerschap. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen in binnen- en buitenland ontwikkelen we initiatieven die bijdragen aan nieuwe duurzame verdienmodellen en het versterken van het innovatie(eco)systeem. Behalve aan ondernemerschap werken we ook aan toegang tot (nieuwe) markten, faciliteiten, kennis, talent en financiering. We pakken hierin een stevige rol (initiërend, co-creërend, coördinerend en realiserend). 

Onze ecosysteembenadering (fig. 1) richt zich zowel op het blauwe vlak (en dan met name op de systeemelementen met toevoeging van internationalisering) als op het rode, waarbij we voor de komende jaren kiezen voor een bredere maatschappelijke waardecreatie op de gekozen thema’s.

Figuur 1: Elementen van het ondernemend Ecosysteem (Stam en Spigel, 2016)

De ecosysteembenadering sluit naadloos aan op de Economische Visie van de provincie en op het missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (KIA’s en KIC’s). Samen met de triple helix organisaties in Brabant werken we onder meer samen binnen de zogeheten innovatiecoalities. In 2021 leidt dit tot een nieuw samenwerkingsverband op het gebied van regeneratieve geneeskunde (biomaterialen), versterking van de alliantie die werkt aan de digitalisering van de Brabantse maakindustrie (European Digital Innovation Hub) en de intensieve samenwerking op het gebied van duurzame voedselsystemen die behalve provinciaal ook nationaal handen en voeten krijgt. Voorbeelden zijn het onlangs door InvestNL en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) opgestarte programma Business Innovation Program Food en de samenwerking op het gebied van voedselverwaarding. Ook op het gebied van waterstof en smart industry wordt Brabant-overstijgend geopereerd.

Investeren

De BOM richt zich op startende en groeiende bedrijven die de ambitie én de potentie hebben om grote impact te genereren voor de Brabantse economie. Samen met partners faciliteren wij de groei van deze bedrijven. In 2021 creëren we zichtbare impact door het doorontwikkelen van het venture building concept voor en door Brabantse partners, nieuwe en vervolginvesteringen, nieuwe deelnemers aan business development programma's als het IRP, CRP en het MRP en exits. Minimaal 80% van deze doelstellingen realiseren we binnen de benoemde maatschappelijke thema’s.

De BOM zoekt intensieve samenwerking met haar aandeelhouders, Techleap, Invest-NL, het Brabant Startup Fonds, Braventure, Brainport, universiteiten, bedrijfsleven en het bredere netwerk van partners gericht op het scouten en begeleiden van startups in Brabant. De BOM is met haar venture building framework de aanbieder van een Brabants startupinfrastructuur waar partners op kunnen aanhaken en versnippering wordt tegengegaan. BOM doet dit samen met Braventure. Kansrijke bedrijven die de BOM zelf niet kan helpen worden proactief begeleid naar andere kapitaalverstrekkers en dienstverleners (waaronder RVO, MIT, OP-Zuid en marktpartijen).

  

Internationaliseren

Met internationalisering levert de BOM een directe bijdrage aan het stimuleren van groei en nieuwe bedrijvigheid, leidend tot banengroei, kapitaalsinvesteringen, groei van export en hogere R&D uitgaven. BOM gaat nog meer op zoek naar buitenlandse bedrijven die Brabant innovatiever en duurzamer maken en die bijdragen aan de maatschappelijke opgaven. We blijven daarnaast buitenlandse bedrijven die reële economische activiteiten willen ontplooien in Brabant zo goed mogelijk ondersteunen.

De BOM brengt de kracht van Brabant onder de aandacht van buitenlandse investeerders en helpt nieuwkomers en gevestigde buitenlandse bedrijven om de kansen van Brabant optimaal te benutten.

De BOM biedt bedrijven en kennisinstellingen uit de Brabantse clusters toegang tot topinnovatie regio’s in Europa en de wereld voor groei van het verdienvermogen en toegang tot technologie.

In de Invest in Holland strategie 2020-2025 van NFIA en regionale partners werken we aan ‘High Priority Projects’ (HPP): projecten die aansluiten op de maatschappelijke opgaven, missies en topsectoren van EZK. Daarbij wordt gekeken of een project voldoet aan criteria op het gebied van innovatie (R&D), duurzaamheid, digitalisering en focus projecten. Het NFIA een target in 2021 van 20% HPP op het totaal aantal geconfirmeerde project. Onze ambitie is om dit te overtreffen.

In organisatie van missies (inkomend en uitgaand) werken we nauwer samen met onze publieke partners in Trade & Innovate NL netwerk en met private organisaties als RAI Automotive, Brainport Industries, Hightech NL, NL in Business.

BOM is partner in het Invest in Holland netwerk, een landelijk samenwerkingsverband van 14 organisaties met als gemeenschappelijk doel het aantrekken en behouden van buitenlandse bedrijven. Hierbinnen werken we aan het uitvoeren van de acquisitiestrategie Invest in Holland 2020-2025. Wij volgen hierin de lijn van de vier pijlers (gerichte acquisitie, investor relations, vestigingsklimaat en samenwerking).

BOM is het eerste aanspreekpunt voor provincie, Ministerie van EZK en NFIA voor buitenlandse investeringen en bedrijven in Brabant. BOM heeft een coördinerende rol naar de regionale acquisitie partners in Brabant (o.a. REWIN West-Brabant, Brainport Development, grote steden en campussen).