2022 was voor BOM het tweede uitvoeringsjaar van het meerjarenplan (MJP) 2021-2024. De missie van BOM – het duurzaam versterken van de Brabantse economie – blijft fier overeind, maar de omstandigheden waarin de BOM opereert, zijn sinds de uitvoering van het huidige meerjarenplan wezenlijk anders. In het eerste kwartaal, tijdens het prille herstel van de coronacrisis, ontvouwde zich de oorlog in Oekraïne met onder andere een energiecrisis als gevolg. Parallel waren er de bestaande problematieken rondom het stikstofdossier en de netcongestie. Ook stond de eerste helft van 2022 in het teken van de bezuinigingsplannen van de provincie Noord-Brabant. Hoewel we niet volledig op ‘volle kracht’ konden doorpakken, heeft BOM als gevolg van het slim inrichten van de organisatie en effectievere samenwerking met partners substantiële impact kunnen realiseren. 

Meer samenwerking, meer impact

De inzet van de competenties op de thema’s sluit aan op de economische agenda van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het vergemakkelijkt ook de samenwerking met de Brabantse partners REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Development en AgriFood Capital. Voor het eerst in de geschiedenis is er een gezamenlijke agenda op een aantal Brabantse hoofdthema’s. Ook de samenwerking met de landelijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in het programma ROM 3.0 heeft een unieke versnelling van de uitvoeringsagenda op bovenregionaal niveau teweeggebracht. De vijfjaarlijkse EZK-evaluatie gaf een uiterst flatterend beeld van de relevantie en economische bijdrage van de ROM’s in het algemeen. Daaruit volgde onder andere de suggestie om de ROM’s als ‘trusted partner’ actiever in te zetten.

Ondanks alle uitdagingen heeft BOM haar KPI’s in 2022 vrijwel allemaal gehaald. Dit was mede te danken aan slimme samenwerkingen. Op het terrein van biomaterialen, digitalisering en artificial intelligence werden landelijke programma’s ontwikkeld. De investeringsportefeuille groeide weer flink. Daarnaast was het aantal exits ook dit jaar weer aanzienlijk. Dit is exemplarisch voor de professionaliteit en de hoge kwaliteit van het proces en het beheer van de investeringen. Op het gebied van internationale ‘landingen’ speelt relevantie een steeds grotere rol en telt kwaliteit boven kwantiteit (‘volume to value’). De trade-strategie en bijbehorende activiteiten zijn op landelijk niveau verder uitgewerkt, om zodoende Nederlands toekomstige verdienvermogen ook in het buitenland te vergroten.

De impact journey die BOM in 2021 is gestart, levert ons dit jaar reeds een eerste analyse van onze impact, gebaseerd op de SDG’s van de Verenigde Naties. Naast de gangbare kwalitatieve analyse passen we nu deze voor de ROM’s unieke methodiek toe. Een bijzondere mijlpaal.

Venture Building

Het datagedreven venture building-programma van BOM heeft een prominente plaats in ons meerjarenplan en krijgt steeds meer vorm. Het richt zich specifiek op het succesvol doorontwikkelen van start-ups naar scale-ups, in nauwe samenwerking met Braventure, Gritd en landelijke partijen. De ondernemer blijft daarbij de belangrijkste doelgroep. Het creëren van de juiste randvoorwaarden om innovatie en ondernemerschap te laten floreren, gericht op de grote maatschappelijke opgaven, is de basis van het toekomstig verdienvermogen van Brabant.

Doorontwikkeling van de BOM

Hoewel externe relevantie voorop staat, verdient ook de doorontwikkeling van de eigen organisatie aandacht. BOM is erin geslaagd de transitie te maken van een traditionele ‘werkplek’ naar een goed bezochte ‘ontmoetingsplek’. De gezelligheid is – naast een gezond arbeidsethos - gelukkig weer terug op kantoor en het ziekteverzuim is laag. Investeringen in de digitale werkomgeving heeft de BOM'ers gefaciliteerd bij het inmiddels ingeburgerde ‘hybride vergaderen’. Aantrekken van talent, talentbehoud en een gebalanceerde werkdruk blijven een aandachtspunt in deze krappe arbeidsmarkt. Datzelfde geldt voor uitdagingen op het gebied van cyber security.

De raad bedankt de medewerkers van BOM voor wederom een succesvol jaar. BOM wil met lef pionieren en dicht bij ondernemers staan. Ondanks de uitdagingen laten de resultaten zien dat deze missie ook voor 2022 goed is geslaagd.

Advies aan de aandeelhouders

De raad hecht aan een transparante en eenduidige governance-structuur en ziet in dat kader toe op naleving van de Corporate Governance Code 2016. De raad heeft ten aanzien hiervan over 2022 geen materiële tekortkomingen geconstateerd. De raad adviseert de aandeelhouders om de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting op de Algemene Vergadering voor Aandeelhouders (AVA) vast te stellen.

 

Tilburg, 19 april 2023

 

De raad van commissarissen van BOM Holding B.V.

Victor van der Chijs | President-Commissaris
Ellen de Brabander
Nancy Mac Gillavry
Esther Raats-Coster
Ronald Slaats