31-12-2022

31-12-2021

 

   

Handelsdebiteuren

3.440

5.770

Belastingen en premies sociale verzekeringen

-

23.540

Rekening-courant groepsmaatschappijen

756.729

314.628

Overige vorderingen en overlopende activa

22.816

101.795

 

782.985

445.733

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Eigen vermogen

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Geplaatst kapitaal

733

733

Agioreserve

51.554.622

51.554.622

Overige reserve

855.189

-619.061

 

52.410.544

50.936.294