31-12-2022

 

31-12-2021

  

      

Subsidiebijdrage

 

-

 

64.560

 

Managementvergoedingen en overige inkomsten

 

17.209

 

37.386

 

Som der bedrijfsopbrengsten

  

17.209

 

101.946

      

Personeelskosten

(24)

2.111.296

 

2.104.360

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(25)

119.108

 

89.251

 

Financiële baten en lasten

 

2.619

 

7.350

 

Overige bedrijfskosten

(26)

-2.215.814

 

-2.014.058

 

Som der bedrijfslasten

  

17.209

 

186.904

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

-

 

-84.958

      

Resultaat deelneming / participaties

(27)

 

1.474.250

 

-677.778

      

Resultaat

  

1.474.250

 

-762.736