ACTIVA

  

31-12-2022

 

31-12-2021

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(16)

    

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

348.975

 

464.146

 
   

348.975

 

464.146

      

Financiële vaste activa

(17)

    

Deelnemingen

 

-

 

-

 

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

52.544.780

 

51.070.528

 

Leningen u/g aan groepsmaatschappijen

 

2.173.932

 

2.845.515

 

Leningen u/g

 

750.000

 

750.000

 
   

55.468.712

 

54.666.043

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(18)

    

Handelsdebiteuren

 

3.440

 

5.770

 

Vorderingen op participanten

 

-

 

23.540

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

756.729

 

314.628

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

22.816

 

101.795

 
   

782.985

 

445.733

      

Liquide middelen

  

307.305

 

1.228.443

      

Totaal

  

56.907.977

 

56.804.366

PASSIVA

  

31-12-2022

 

31-12-2021

  

Groepsvermogen

     

Geplaatst kapitaal

(19)

733

 

733

 

Agioreserve

(20)

51.554.622

 

51.554.622

 

Overige reserve

(21)

855.189

 

-619.061

 
   

52.410.544

 

50.936.294

      

Langlopende schulden

(22)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

     

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

2.941.931

 

2.031.014

 
   

2.941.931

 

2.031.014

      

Kortlopende schulden

(23)

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

347.783

 

418.553

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

-

 

1.692.974

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

293.509

 

327.640

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

914.211

 

1.397.890

 
   

1.555.503

 

3.837.057

      

Totaal

  

56.907.979

 

56.804.366