ACTIVA

  

31-12-2022

 

31-12-2021

  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(1)

    

Bedrijfsterreinen

 

551.765

 

551.765

 

Bedrijfsgebouwen

 

3.010.843

 

3.170.517

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

709.542

 

631.474

 
   

4.272.150

 

4.353.756

      

Financiële vaste activa

(2)

    

Deelnemingen

 

6.000

 

6.000

 

Overige effecten

 

218.974.410

 

205.201.140

 

Overige vorderingen

 

14.438.732

 

27.813.188

 
   

233.419.142

 

233.020.328

      
      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(3)

    

Handelsdebiteuren

 

1.951.605

 

724.490

 

Vorderingen op participanten

 

83.174

 

115.000

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

-

 

128.902

 

Vorderingen iz projecten

 

209.089

 

192.510

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

19.719.574

 

16.891.743

 
   

21.963.442

 

18.052.645

      

Effecten

(4)

 

2.447

 

243.273

      

Liquide middelen

(5)

 

101.889.609

 

90.250.998

      

Totaal

  

361.546.790

 

345.921.000

PASSIVA

  

31-12-2022

 

31-12-2021

  

Groepsvermogen

     

Eigen vermogen

(6)

52.410.544

 

50.936.294

 

Aandeel derden

(7)

39.731.003

 

38.328.509

 
   

92.141.547

 

89.264.803

      
      

Langlopende schulden

(9)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

250.466.378

 

247.692.589

 

Overige schulden

 

13.144.511

 

3.746.329

 
   

263.610.890

 

251.438.918

      

Kortlopende schulden

(10)

    

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

645.582

 

915.281

 

Schulden aan participanten

 

795.605

 

1.821.976

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

339.070

 

327.640

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

4.014.096

 

2.152.383

 
   

5.794.353

 

5.217.279

      

Totaal

  

361.546.790

 

345.921.000