(2) Financiële vaste activa

De vordering in USD vertegenwoordigt een waarde van $ 15.286.652. De koerseffecten zijn verwerkt in het resultaat.

Lees verder

(3) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder

(5) Liquide middelen

Ultimo 2021 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

Lees verder

(6) Groepsvermogen

Van de overige reserve is een deel (€ 2.813.705) niet vrij uitkeerbaar. Een deel (€ 745.146) betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap SOFB.

Lees verder

(7) Aandeel derden

Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

Lees verder

(8) Voorzieningen

Ultimo 2022 zijn er geen voorzieningen opgenomen.

Lees verder

(9) Langlopende schulden

De schuldpositie is toegenomen door de positieve participatie resultaten (verkoop aandelen). Door middel van de allonge regeling worden deze resultaten toegevoegd aan het fonds wat zichtbaar is in de langlopende schulden.

Lees verder