Jaarverslag 2022

(2) Financiële vaste activa

De vordering in USD vertegenwoordigt een waarde van $ 15.286.652. De koerseffecten zijn verwerkt in het resultaat.

Lees verder
Jaarverslag 2022

(3) Vorderingen

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar.

Lees verder
Jaarverslag 2022

(4) Effecten

In 2021 is het verloop als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2022

(5) Liquide middelen

Ultimo 2021 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

Lees verder
Jaarverslag 2022

(6) Groepsvermogen

Van de overige reserve is een deel (€ 2.813.705) niet vrij uitkeerbaar. Een deel (€ 745.146) betreft de algemene reserve van de in de consolidatie betrokken vennootschap SOFB.

Lees verder
Jaarverslag 2022

(7) Aandeel derden

Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

Lees verder
Jaarverslag 2022

(8) Voorzieningen

Ultimo 2022 zijn er geen voorzieningen opgenomen.

Lees verder
Jaarverslag 2022

(9) Langlopende schulden

De schuldpositie is toegenomen door de positieve participatie resultaten (verkoop aandelen). Door middel van de allonge regeling worden deze resultaten toegevoegd aan het fonds wat zichtbaar is in de langlopende schulden.

Lees verder
Jaarverslag 2022

(10) Kortlopende schulden

In 2021 is het verloop als volgt:

Lees verder