Overige schulden en overlopende passiva
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

645.582

915.281

Schulden aan participanten

795.605

1.821.976

Belastingen en premies sociale verzekeringen

339.070

327.640

Overige schulden en overlopende passiva

4.014.096

2.152.383

 

5.794.353

5.217.279

10.1 Schulden aan participanten
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

-

289.540

Terugbetalingsverplichting Provincie Noord-Brabant

795.605

1.532.436

Schuld aan Provincie Noord-Brabant inzake projecten

-

-

 

795.605

1.821.976

10.1.1 Terugbetalingsverplichting Staat der Nederlanden

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2022

2021

 

   

Saldo per 1 januari

289.540

375.739

Toegekende subsidiebijdrage

 

1.150.000

Mutatie subsidieverplichting

 

-1.130.255

Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren

-289.540

-105.944

   

Stand per 31 december

-

289.540

Per einde balansdatum is er nog een vordering van € 240.000 op de Staat der Nederlanden als gevolg van 80% voorschot.

10.1.2 Terugbetalingsverplichting Provincie Noord Brabant

In 2021 is het verloop als volgt:

 

2022

2021

 

   

Saldo per 1 januari

1.532.437

1.416.525

Toegekende subsidiebijdrage

5.445.000

6.750.000

Mutatie subsidieverplichting

-6.181.832

-6.634.088

Terugbetaling overschrijving voorgaande jaren

-

-

Stand per 31 december

795.605

1.532.436

10.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen

De specificatie van de saldi in 2022 is als volgt:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Omzetbelasting

9.649

-

Loonheffing

329.421

327.640

Stand per 31 december

339.070

327.640

10.3 Overige schulden en overlopende passiva

De specificatie van de saldi in 2022 is als volgt:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Onderhanden projecten

2.804.961

854.693

Overige schulden en overlopende passiva

1.209.135

1.297.689

Stand per 31 december

4.014.096

2.152.382

Er is een toename zichtbaar in de onderhanden projecten. Dit is als gevolg van een voorschot op diverse subsidie projecten welke vanaf 2022 in uitvoering komen.