Met dit jaarverslag legt BOM verantwoording af over haar activiteiten en prestaties in 2022. Onze economische en maatschappelijke impact is onlosmakelijk verbonden met onze rol als publieke onderneming, en loopt daarom als een rode draad door dit jaarverslag. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over dit jaarverslag of onze activiteiten en prestaties, neem dan vooral contact met ons op via info@bom.nl.

Voor de materiële onderwerpen hebben we definities en bijbehorende KPI’s vastgesteld (zie ook de tabel in bijlage 1). De meetmethoden voor de KPI’s zijn vergelijkbaar met de verslaglegging over het jaar 2021.

Impact

Zoals vastgelegd in ons meerjarenplan 2021-2024 willen we meer en beter inzicht verschaffen in onze toegevoegde waarde voor Brabant en Nederland. 2022 stond in het teken van de verdere implementatie van het door BOM ontwikkelde waardecreatiemodel wat heeft geresulteerd in een eerste Impact Report, gelinkt aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De hierin beschreven metingen geven ons steeds beter inzicht in hoe we als BOM impact maken en vormen daarmee een fundament voor het sturen op maximale impact.

Scope van dit jaarverslag

De informatie in dit jaarverslag heeft uitsluitend betrekking op BOM Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen en beslaat het gehele kalenderjaar 2022. Acquisities worden in de gegevens meegenomen vanaf acquisitiedatum en desinvesteringen worden meegenomen tot op datum van desinvestering tenzij anders vermeld.

Controle

Binnen BOM is het team Business Insight & Control verantwoordelijk voor de verzameling en validatie van de gerapporteerde financiële gegevens, die door een extern accountant worden gecontroleerd.