Klimaatneutrale Energieoplossingen

Netcongestie is in 2022 een urgent probleem voor bedrijvig Brabant. BOM pakt haar rol in de oplossing ervan. Waar BOM op het thema energie aanvankelijk inzette op de opwekking van hernieuwbare energiebronnen als zon en wind, is de focus verlegd naar het aanjagen van innovaties op het gebied van conversie, warmte- en batterijopslag.

Innovatie en opslag

Voorbeelden van ontwikkeling én investering in 2022 zijn de samenwerkingen met Cellcius – een gamechanger op het gebied van warmtebatterijtechnologie - en RIFT, dat zich toelegt op circulaire brandstoftechnologie. Beide ondernemingen hebben naast vroege fase bedrijfsontwikkeling vanuit de BOM ook groeikapitaal ontvangen. Zowel Cellcius als RIFT genereerden internationale erkenning. Zo hebben beide ondernemingen een financiering vanuit Breakthrough Energy ontvangen, het duurzame investeringsfonds van Bill Gates.

Verduurzamen van industrie en gebouwde omgeving

Naast innovatie draagt BOM bij aan de verduurzaming van bedrijfsterreinen zoals bijvoorbeeld de Brainport Industries Campus en in 2022 sloten we onder andere de Green Deal Waalwijk. We informeren bedrijventerreinen en ontzorgen over verduurzaming. Dit met als doel om aan verplichte wet- en regelgeving en klimaatdoelstellingen te voldoen én een stap extra te zetten. De Green Deal Zorg Hart van Brabant 2.0 helpt tien zorginstellingen helpen met CO2-reductie in hun vastgoedplannen.

Podcast

Energieopwekking

BOM investeerde in 2022 in acht projecten waarbij energie wordt opgewekt met zon, wind of warmte. Warmteprojecten zijn vaak lastiger te structureren en financieren; BOM speelde bijvoorbeeld een cruciale rol bij een kleinschalig warmtenet in Terheijden. Na evaluatie van het Energiefonds Brabant (EFB), keurde de provincie in Q3 2022 het nieuwe investeringskader van het fonds goed, waarmee we ons nog meer kunnen richten op innovatie en pilotprojecten.

Vooruitblik 2023

Het opschalen van het elektriciteitsnet is een oplossing voor netcongestie. Daar wordt hard aan gewerkt, maar duurt lang en is kapitaalintensief. Daarom zetten we ook in 2023 in op de stabilisering en flexibilisering van het elektriciteitsnet. En op de ontwikkeling van en investering in diverse oplossingen om die transitie te versnellen én elektriciteit te verduurzamen, zoals netmonitoring, grid-balancing, batterijen, waterstof, warmteprojecten voor de gebouwde omgeving (aquathermie, solarthermie, warmteopslag), het realiseren van een sterk solar-ecosysteem in Brabant, CO2-emissiereductie en oplossingen voor energiebesparing (met name in de industrie en bedrijfsmatig- en maatschappelijk vastgoed). Samen met de andere ROM's zetten we in op de landelijke Klimaat en Energie agenda. In 2023 voeren we daartoe vervolggesprekken met minister Jetten op de thema’s groen gas, warmtenetten en batterijen.

Klantcase

EnergieA16: op weg naar duurzame energie voor en door bewoners

Klantcase

EnergieA16: op weg naar duurzame energie voor en door bewoners

We maken impact op de energiemarkt door – samen met partners én burgers – te investeren in de ontwikkeling en realisatie van projecten. Zo werken langs de A16 in West-Brabant bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Tot en met 2022 investeerden we via het EFB € 6 miljoen in de ontwikkeling en realisatie van 28 windmolens langs de A16, tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens. In 2022 verschenen ze daadwerkelijk in het landschap; in dat gebied wordt de komende 25 jaar dus schone energie opgewekt. Een kwart van het rendement uit de windmolens wordt geïnvesteerd in lokale energieprojecten.

Energie A16 is een innovatieve opzet voor lokale participatie in windprojecten waarin de provincie, gemeenten en lokale stichtingen samenwerken. Het doel is om zoveel mogelijk van de waarde van de windparken in een speciaal fonds te laten vloeien (Participatiefonds Wind A16), bestemd voor de verduurzaming van woningen, verenigingen en instellingen in de omgeving. Op deze manier komt de waarde uit de windparken ten goede aan alle omwonenden, door een lagere energierekening. De BOM levert met risicokapitaal, professionele kennis en actief aandeelhouderschap een belangrijke bijdrage aan het optimaliseren van die waarde en het zorgen voor een goede besteding van de opbrengsten.

Joris van der Geest, directeur participatiefonds Wind A16