31-12-2022

 

31-12-2021

 

     

Opbrengst verkoop participaties

24.896.733

 

94.074.386

 

Aanschafwaarde verkopen

-10.761.233

 

-8.081.441

 

Voorziening desinvesteringen

856.469

 

-1.060.903

 
  

14.991.969

 

84.932.042

     

Dividendopbrengsten

11.562.456

 

2.691.128

 

Rente- en provisiebaten participaties en leningen u/g

3.325.238

 

3.255.727

 
  

14.887.694

 

5.946.855

     

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa

    

behoren en van effecten

 

29.879.663

 

90.878.897

     

Mutatie voorzieningen participaties & leningen u/g

-12.758.487

 

-5.508.166

 
 

-

 

-

 

Vrijval voorziening garantstelling

-

 

-

 

Afwaardering lening

-

 

-

 

Mutatie effecten

155.503

 

31.594

 

Dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren

-36.851

 

-

 

Kosten groeifaciliteit

-46.875

 

-18.750

 
  

-12.686.711

 

-5.495.322

     

Dekking participatieresultaten

 

-13.345.689

 

-86.423.702

     

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de

    

vaste activa behoren en van effecten

 

-26.032.400

 

-91.919.024

     

Rentebaten & lasten

 

2.300.229

 

1.269.347

     

Uitkomst der financiële baten en lasten

 

6.147.492

 

229.220

Toelichting dekking participatieresultaten

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van afboekingen op de waardering van participaties en afboeking op aan participaties verstrekte geldleningen, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Deze bepaling geldt niet voor de resultaten voortvloeiend uit de investeringsverplichting MSD in BOM Capital II B.V.

Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.