De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Huisvestingskosten

513.465

481.714

Marketing en communicatie

770.794

678.447

Kantoorkosten

37.324

27.026

Algemene kosten

3.520.442

3.323.309

Projectkosten

136.001

130.430

Dekking fondskosten

-2.832.887

-4.002.915

 

2.145.139

638.012

De post dekking fondskosten dekt, naast de overige bedrijfskosten, ook de personeelskosten, de afschrijvingen, de rentebaten en -lasten en het aandeel in resultaat overige participaties. Hierin zit een positief valutaresultaat van €1,7 miljoen. Daarnaast zien we een toename in personeelskosten en bedrijfskosten.

Dekking fondskosten
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Biobased Brabant Fonds

-

-2.826

Capital II

-161.573

-135.707

Energiefonds Brabant

-888.810

-1.004.750

Innovatiefonds Brabant

-2.466.317

-2.564.357

Life Sciences & Health Fund

736.830

467.678

Spin-off Fonds Brabant

-78.396

-78.936

COL Brabant

25.378

-684.015

 

-2.832.887

-4.002.915

Op de bestaande leningsovereenkomsten met betrekking tot bovenstaande fondsen is een allonge opgesteld (zie ook paragraaf Dekking fondskosten en participatieresultaten onder de Grondslagen voor de bepaling van het resultaat). Hierin is opgenomen dat indien in enig boekjaar sprake is van een verlies, ondermeer als gevolg van kosten voor het beheer, dat verlies afgeschreven zal worden op het bedrag van de geldlening verstrekt door de provincie en als bate verantwoord zal worden in de resultatenrekening over dat boekjaar. In het LSHF is een koersresultaat gerealiseerd van EUR 872k en in IFB EUR 1080k. De beheersvergoeding van COL dekt nagenoeg de volledige operationele kosten.

Indien in enig boekjaar sprake is van een winst, dan zal deze winst worden toegevoegd aan het bedrag van de geldlening en als last verantwoord worden in de resultatenrekening over dat boekjaar.

Voor BOM-COL Brabant B.V. geldt dat de kosten kunnen worden verrekend met de lening en dat de opbrengsten verschuldigd zijn aan de staat.