31-12-2022

31-12-2021

 

   

Deelnemingen

6.000

6.000

Overige effecten

218.974.410

205.201.140

Overige vorderingen

14.438.732

27.813.188

 

233.419.142

233.020.328

Andere deelnemingen
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Bright Move B.V.

6.000

6.000

   
 

6.000

6.000

Overige vorderingen
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Escrow USD

14.438.732

27.213.187

Escrow EUR

-

600.000

 

14.438.732

27.813.187

De vordering in USD vertegenwoordigt een waarde van $ 15.286.652. De koerseffecten zijn verwerkt in het resultaat.

Conform het in 2022 opgezette treasury statuut is de waarde van de USD vordering vastgezet. Hiervoor is een FX forward termijn contract gebruikt, welke als kostprijs accounting hedge is verwerkt in de jaarrekening. De hedge is gesloten op 9 december 2022 de waarde hiervan is EUR 208.973, daarnaast is er EUR 22.202 aan rente kosten geboekt. Beide posten zijn verwerkt onder escrow USD.

Overige effecten
 

31-12-2022

31-12-2021

 

   

Participaties

165.739.562

145.716.608

Leningen u/g

53.234.848

59.484.532

 

218.974.410

205.201.140

 

Participaties

Leningen u/g

deelnemingen

Totaal 2022

 

     

Aanschafwaarde per 1 januari

170.863.939

67.648.382

6.000

238.518.321

Herrubricering

-

-

-

-

Gecorrigeerde aanschafwaarde per 1 januari

170.863.939

67.648.382

6.000

238.518.321

     

Bij:

    

- investeringen

29.243.770

18.494.110

-

47.737.880

- conversies

7.028.345

-

-

7.028.345

- resultaat deelneming / participaties

-

-

-

-

- bijgeschreven rente

-

1.495.494

-

1.495.494

 

36.272.115

19.989.604

-

56.261.719

Af:

    

- desinvesteringen / aflossingen

-9.998.734

-13.743.010

-

-23.741.744

- conversies

-

-7.028.345

-

-7.028.345

- dekking fondskosten en participatie resultaten

-

-

-

-

- liquidatie / faillisementen

-762.499

-582.284

-

-1.344.783

 

-10.761.233

-21.353.639

-

-32.114.872

     

Aanschafwaarde per 31 december

196.374.821

66.284.347

6.000

262.665.168

     
     

Voorzieningen per 1 januari

-25.147.331

-8.163.852

-

-33.311.183

     

Af:

    

- desinvesteringen

856.469

370.152

-

1.226.621

- vrijval in verband met waardevermeerdering

4.929.192

3.006.036

-

7.935.228

- conversie voorziening

762.500

425.789

-

1.188.289

- liquidatie / faillisementen

-

-

-

-

 

6.548.161

3.801.977

-

10.350.138

Bij:

    

- dotatie in verband met waardevermindering

-12.036.089

-8.687.624

-

-20.723.713

     

Voorzieningen per 31 december

-30.635.259

-13.049.499

-

-43.684.758

     

Boekwaarde per 31 december

165.739.562

53.234.848

6.000

218.980.410

Aandelenparticipaties

In een aantal gevallen heeft de vennootschap waarin wordt geparticipeerd, of hebben haar aandeelhouders, volgens overeenkomst het recht op koop van de door de BOM en haar deelnemingen gehouden aandelen op een door kopers te bepalen moment binnen de overeengekomen contractperiode.

Leningen u/g

De leningen zijn overwegend achtergesteld en ten dele converteerbaar in aandelen (op overeengekomen voorwaarden).

Marktwaarde

De marktwaarde van de portefeuille bedraagt € 302.639.691 (2021: 309.279.005), hierin is een bedrag opgenomen van €24.542.754 voor de Corona Overbruggings Leningen. Deze zijn nominaal gewaardeerd onder aftrek van een voorziening voor bijzondere waardeverminderingen als gevolg van faillissement.

De Corona OverbruggingsLeningen (COL) kennen hun oorsprong in het feit dat door starters en scale ups vaak geen aanspraak op de NOW regeling gemaakt kon worden. Het aantonen dat de omzet door Corona achterbleef ten opzichte van het jaar ervoor was vrijwel onmogelijk omdat er bijvoorbeeld nog geen sprake van omzet was. Hiertoe is, met goedkeuring van Europa, een leningsinstrument in het leven geroepen. Deze goedkeuring is verkregen onder de Covid maatregelen. De leningen zijn een overbrugging naar een potentiële investeringsronde dan wel verwachte positieve cash flow ontwikkeling. Naast start ups en scale ups kon de faciliteit ook worden aangeboden aan innovatieve MKB ondernemingen en MKB ondernemingen zonder bancaire financieringen voor bedragen groter dan EUR 250.000. Omdat zowel aan risico volle starters (en feitelijk een brug naar eigen vermogen is) als aan het MKB leningen verstrekt zijn is het niet mogelijk een betrouwbare schatting te maken van de reële waarde van deze leningen. Er wordt onderkend dat deze portfolio een hoog risico kent. A priori is al voorzien in de mogelijkheid om uitstel voor aflossing aan te vragen. Dit is in de documentatie met de COL Leningnemers afgesproken. Met de leningverstrekker (de Staat) is afgesproken dat alle rente-en terugbetalingen, onder aftrek van de beheerskosten, terug worden betaald aan de Staat. BOM COL Brabant B.V. loopt over de verstrekte COL Leningen geen debiteurenrisico.

Het betreffen in haar totaliteit leningen van EUR 50.000 tot en met EUR 2.000.000. De leningen met een omvang tot en met EUR 500.000 kennen een aflossingsvrije periode van een jaar, waarna er in 8 kwartalen afgelost dient te worden. De leningen groter dan EUR 500.000 kennen een éénmalige aflossing na 3 jaar. Bij aanvragen groter dan EUR 250.000 diende de aanvrager zorg te dragen dat er ook 25% vanuit co-investeerders werd mee geïnvesteerd.

De rente (3%) wordt opgerold en bij de hoofdsom geteld. De Leningen groter dan EUR 500.000 kennen bij aflossing ook een premie component van 2% per jaar. In de documentatie is reeds rekening gehouden met de mogelijkheid om de rente- en aflossingsverplichtingen uit te stellen. Ondernemingen dienen hiertoe een verzoek in te dienen.

De Corona Overbruggingsleningen worden exclusief verstrekt door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen en hebben een zeer specifiek karakter daar er geen markt is die dergelijke leningen verstrekt. Door het specifieke karakter is niet mogelijk om een betrouwbare schatting te maken van de reële waarde van de leningen U/G, en wordt daarom gelijk verondersteld aan de nominale waarde. Op basis van de verplichte rapportages van de leningnemers worden de leningen wel beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen waarbij 100% voorziening wordt gevormd bij faillissement of surseances. 

Binnen de project portefeuille van Renewable Energy zijn er een aantal ontwikkelingen voor wat betreft de energieprijs. Bij het opstellen van de waardering van de orderportefeuille voor Renewable Energy zijn er heldere uitgangspunten genomen voor de bepaling: er gekozen om gebruik te maken van future markt, waar energie prijs contracten op verhandeld worden. Dit is de marktconsensus waarin de verwachte prijsontwikkeling zit verwerkt. Het gekozen prijspeil is 31 december 2022. Eventuele prijsontwikkeling na 31 december 2022 worden niet verwerkt in de waarderingen, mede door het huidige volatiele karakter van de markt. 

Bij investeringen in nieuwe technologie wordt er gewaardeerd op basis van kostprijs, dit zolang er redelijkerwijs geen inschatting te maken is van de te verwachten omzet en daarmee de marktwaarde van de investering. Dit uitgangspunt is toegepast bij de investering in grootschalige batterij technieken.