31-12-2022

 

31-12-2021

  

      

Bedrijfsopbrengsten

(11)

 

9.045.021

 

8.577.356

      

Lonen en salarissen

(12)

8.237.850

 

7.963.319

 

Sociale lasten

(12)

875.098

 

827.915

 

Pensioenlasten

(12)

747.420

 

748.397

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(13)

310.262

 

280.405

 

Overige bedrijfskosten

(14)

2.145.139

 

638.012

 

Som der bedrijfslasten

  

12.315.769

 

10.458.048

      

Opbrengsten van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

29.879.663

 

90.878.897

 

Waardeveranderingen van effecten en vorderingen die tot de vaste activa behoren

 

-26.032.400

 

-91.919.024

 

Financiële baten en lasten

 

2.300.229

 

1.269.347

 

Uitkomst der financiële baten en lasten

(15)

 

6.147.492

 

229.220

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

2.876.744

 

-1.651.473

      

Vennootschapsbelasting

  

-

 

-

      

Resultaat deelneming / participaties

  

-

 

91.842

Aandeel derden

  

-1.402.494

 

796.895

      

Resultaat na belastingen

  

1.474.250

 

-762.736