Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

   

31-12-2022

 

31-12-2021

  

      

Resultaat

  

1.474.250

 

-762.736

      

Aanpassingen voor:

     

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

 

310.262

 

-322.918

 

Mutatie voorzieningen

 

-

 

-

 
   

310.262

 

-322.918

Verandering in werkkapitaal:

     

Kortlopende vorderingen

 

-3.910.797

 

-15.519.958

 

Kortlopende schulden

 

577.074

 

120.171

 
   

-3.333.723

 

-15.399.787

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

  

-1.549.211

 

-16.485.441

    

-

 

Investeringen in participaties

 

-29.243.770

 

-35.988.823

 

Verstrekte leningen en kredieten

 

-19.989.604

 

-18.378.419

 

Mutatie voorziening financiële vaste activa

 

10.373.575

 

8.080.201

 

Aflossingen financiële vaste activa

 

25.086.529

 

23.116.909

 

Kasstroom uit financieringsbedrijf

  

-13.773.270

 

-23.170.132

      

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

-15.322.481

 

-39.655.572

      

Langlopende vorderingen

 

13.374.456

 

-27.813.189

 

Investeringen in materiële vaste activa

 

-228.656

 

-187.594

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

 

-

 

603.323

 

Investeringen in effecten

 

240.826

 

175.743

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

  

13.386.626

 

-27.221.717

      

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

 

-

 

19.045.743

 

Aandeel resultaat derden

 

1.402.494

 

21.160.841

 

Mutaties langlopende schulden

 

12.171.972

 

68.736.563

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

13.574.466

 

108.943.147

      

Mutatie liquide middelen

  

11.638.611

 

42.065.859

      

Toelichting op de geldmiddelen

     

Stand per 1 januari

  

90.250.998

 

48.185.139

Mutatie geldmiddelen

  

11.638.611

 

42.065.859

Stand per 31 december

  

101.889.609

 

90.250.998