AV Algemene Vergadering (van aandeelhouders)
BD Business Development
BIC Brainport Industrie Campus
BIPF Business Innovation Program Food
BOM Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
BROM's Brabantse regionale ontwikkelingsmaatschappijen
COL Corona-OverbruggingsLening
CRM Customer Relationship Management
CRP Corona Rebuild Program
EEN Enterprise Europe Network
EFB Energiefonds Brabant
ESCo Energy Service Company
EZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
FDI Foreign Direct Investment
FI Foreign Investments
FTE Full Time Equivalent
GRI Global Reporting Initiative
GS College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
HR Human resources
HTSM High Tech Systemen en Materialen
IC Investeringscommissie
ICT Informatie- en Communicatie Technologie
IIRC International Integrated Reporting Council
ILO International Labour Organization
IRP Investor Readiness Program
IT (BOM) International Trade
JADS Jheronimus Academy of Data Science
KPI Key Performance Indicator, prestatie-indicator
LS&HF Life Sciences & Health Fund
MJP Meerjarenplan
MKB Midden- en kleinbedrijf
MRP Market Readiness Program
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NFIA Netherlands Foreign Investment Agency
NGF Nationaal Groei Fonds
PNB provincie Noord-Brabant
ROM's Regionale ontwikkelingsmaatschappijen
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVC raad van commissarissen
SDG Sustainable Development Goal
WNT Wet Normering Topinkomens