Nieuwe economische werkelijkheid

In de nasleep van de coronapandemie brak de oorlog in Oekraïne uit. Op het wereldtoneel namen de geopolitieke spanningen toe. Onrust ontstond vanwege verstoorde toeleverketens en stijgende (grondstof)prijzen. Globale waardeketens bleken kwetsbaar, waardoor de behoefte aan strategische autonomie toenam. Inmiddels zijn er uitdagingen op allerlei gebieden: energie, inflatie, stikstof, talent, chips, netcongestie, woningen en water. Hoewel de Brabantse economie zich er vooralsnog goed doorheen slaat, zijn en blijven we vanuit BOM alert op de signalen van het bedrijfsleven - binnen en buiten ons portfolio. Proactief onderzochten we in 2022 de potentie van de semiconductor-industrie in Nederland en ook deden we een strategische internationale marktverkenning rondom kernenergie. We zetten in op stabilisering en flexibilisering van het elektriciteitsnet om netcongestie tegen te gaan.

Stevige organisatie voor de toekomst

BOM maakte in 2022 een flinke interne professionaliseringsslag. We voegden het team business en data support (B&DS) samen met finance, control, operations & IT tot één team (BI&C) met vertegenwoordiging in het MT. Met dit team maken we nog efficiënter gebruik van data en integreren we processen en systemen beter. Bijvoorbeeld met datalakes, uitfasering Investran en platformontwikkeling (Microsoft). Deze professionaliseringslag, leidend tot grotere efficiency, is voor BOM één van de manieren om de bezuinigingsopgave van 2022 in te vullen. We zetten in op het verkrijgen van additionele financiering vanuit verschillende bronnen voor (extra) activiteiten, zoals voor het Data acceleratieplan, One Single Hub Food (professionalisering Business Innovation Program Food), datacoaches, ROM 3.0 pilot, Enterprise Europe Network (EEN). Ook zetten we in op het benutten van Europese gelden.

Unieke infrastructuur voor innovatie en ondernemerschap

De ROM's in Nederland bieden een unieke infrastructuur voor het aanjagen van innovatie en ondernemerschap. Dit blijkt ook uit de EZK-evaluatie van de ROM's over de periode 2016-2020 door Buck Consultants International (BCI). Vrijwel alle ROM's halen de KPI’s, scoren hoog op klanttevredenheid en zijn een sleutelspeler in de economische ontwikkeling van Nederland. Mede door deze uitkomsten, de succesvolle uitvoering van de 'Corona-OverbruggingsLening (COL)' en de bevindingen van het AWTI-rapport, ligt het voor de hand dat er meer gebruik kan worden gemaakt van het landelijk dekkende netwerk van de ROM's. We startten in 2022 de ROM 3.0 Pilot gericht op bovenregionale (ROM-)samenwerking. We stelden op drie thema’s landelijke programmamanagers aan, waarbij BOM in de lead is op Smart Industry/EDIH. Ook maakte EZK middelen beschikbaar voor de ROM’s om voorstellen uit het NGF in de derde ronde mee op te werken. Voortbordurend op de ROM-evaluatie, stelde BCI een Brabantse position paper op voor BOM. Hieruit bleek dat om ook in de toekomst relevant te zijn, kritische massa en slagkracht nodig zijn, die momenteel door de bezuinigingsopgave onder druk staan.

Brabantse agenda

BOM nam in 2021 het initiatief om intensiever de samenwerking op te zoeken met de vier Brabantse regionale ontwikkelingsmaatschappijen (BROM’s): AgriFood Capital, Brainport Development, Midpoint Brabant en REWIN. In 2022 nam dit een vlucht en zijn we begonnen met het uitwerken van een gezamenlijke Brabantse agenda op de onderwerpen AI, Digitalisering, Agrofood en Venture Building. We zien allen de meerwaarde van samenwerken om het bedrijfsleven beter te bedienen. In 2023 ondertekenen we de Brabantse Agenda in aanwezigheid van PNB. Met Brainport Development tekenden we een Memorandum of Understanding om de onderlinge samenwerking van een extra impuls te voorzien, onder andere in de Brainport Actieagenda. We zorgen samen op specifieke thema’s zoals solar en batterijen voor de beste teamopstelling vanuit ieders kracht en expertise.