Beleid

Missie

BOM staat voor duurzame versterking van de Brabantse economie. Samen met innovatieve ondernemers en partners bouwen we aan een solide toekomstbestendige economie die tevens bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen. Economische en maatschappelijke vraagstukken gaan daarbij hand in hand. We richten ons, vanuit de competenties, op vier thema’s.

Strategie

De doelgroep van BOM bestaat uit start-ups, scale-ups, het innovatieve mkb en buitenlandse bedrijven. Daarnaast werkt BOM ten behoeve van de doelgroep met een brede groep partners. We zetten onze competenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren in om innovatie en ondernemerschap te versnellen.

  • Ontwikkelen: we ondersteunen bedrijven bij de ontwikkeling van toekomstbestendige verdienmodellen en kijken wat nodig is ter versterking van het innovatie-ecosysteem. Dit doen we zowel op individuele basis als met consortia van bedrijven. In de vorm van venture building, projecten en programma's;

  • Investeren: we leveren kennis en risicokapitaal, zodat innovatieve start- en scale-ups doorgroeien naar de volgende fase in hun ontwikkeling en duurzame energieprojecten daadwerkelijk van de grond komen. Onze exit-strategie treedt in werking als de markt het overneemt;

  • Internationaliseren: we trekken innovatieve buitenlandse bedrijven aan en ondersteunen Brabantse ondernemers bij internationale groei.

Gang van zaken

Als gevolg van de sterke marktpositionering van BOM, doorloop uit 2021 en slimme samenwerkingen zowel regionaal als landelijk, heeft BOM over 2022 aan vrijwel alle doelstellingen voldaan. Langs de lijn van de kerncompetenties resulteert dit in 12 nieuwe ontwikkelprojecten, 54 investeringen en 36 internationale landingen. De 9 exits resulteerden in wederom een indrukwekkend positief participatieresultaat van €15 miljoen. Met de toepassing van het door BOM ontwikkelde waardecreatiemodel wordt de impact van onze activiteiten steeds beter zichtbaar, resulterend in een impactverslag gemeten naar de Sustainable Development Goals. In de tweede tranche van het Nationaal Groeifonds was BOM direct of indirect betrokken bij twaalf groeifondsaanvragen, waarvan er inmiddels zeven zijn toegewezen. Daarnaast zijn in samenwerking met de provincie Noord-Brabant verschillende innovatiecoalities opgewerkt, zoals op het gebied van medtech en solar. 

Qua bedrijfsvoering heeft BOM per 1 januari 2022 de organisatie op het nieuwe budget moeten aanpassen en waar mogelijk kostenefficiënter gemaakt. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Buck Consultants in een position paper scenario’s uitgewerkt waarin een minimaal noodzakelijke exploitatiebijdrage wordt voorgesteld om BOM de kernspeler te kunnen laten zijn binnen de Brabantse economische structuurversterking. De positionpaper bouwt voort op de vijfjaarlijkse ROM-evaluatie door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die in 2022 is afgerond. De waardering voor en relevantie van de ROM's blijkt buitengewoon groot, met als aanbeveling de ROM's op breder terrein als landelijke uitvoeringsorganisatie regionaal in te zetten. BOM heeft ingezet op de verbinding met het bredere stakeholderveld; van private partijen als ASML tot aan intensievere samenwerking met onze Brabantse triple helix collega’s. Dit alles om slimmer samen te werken en onze doelgroep nog beter te kunnen bedienen.

Voorgaande verwachtingen

In 2021 werd verdere samenwerking benoemd als ambitie. Deze lijn is in 2022 doorgetrokken. Voorbeelden zijn het convenant met Brainport Development en de door BOM geïnitieerde intensievere samenwerking tussen de Brabantse ontwikkelingsmaatschappijen (BROM's). De groei van BOM, in combinatie met het turbulente, drukke en complexe economische speelveld, leidt tot uitdagingen. Zo wordt naast de reguliere uitvoeringsopdracht binnen een beperkter budget een bovenmatige inspanning van collega’s gevraagd op (boven)regionale samenwerking, innovatiecoalities en groeifondsen. Daarnaast vereist het – mede vanwege hybride werken - versnelde digitaliseringstraject extra resources, en is vanwege toegenomen wet- en regelgeving de noodzaak ontstaan voor versterking en verdere digitalisering van het rapportageproces. 

Organisatieprofiel

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. (BOM Holding B.V.) is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant (PNB) 100% van de aandelen houdt. Binnen de groepsstructuur participeert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in twee vennootschappen (BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en BOM Capital I B.V.) met een minderheidsbelang van 49,9%.

De activiteiten van BOM zijn ondergebracht in werkmaatschappijen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van BOM Holding B.V. vallen. Alle dochterondernemingen hebben een specifieke taak en zijn gericht op het leveren van kennis en innovatieondersteuning of het verstrekken van risicodragend kapitaal.

BOM houdt kantoor in Tilburg en heeft een lokale vertegenwoordiging van één persoon in Nanjing (Jiangsu, China). Bijlage 3 bevat een overzicht van de juridische structuur.

Activiteiten en doelstellingen

Samen met ondernemers, kennisinstellingen en publieke organisaties jagen we de economie aan door te ontwikkelen, investeren en internationaliseren. BOM richt zich op start-ups en scale-ups die de ambitie én de potentie hebben om grote impact te genereren voor de Brabantse economie, op de maatschappelijke thema’s waar de BOM voor staat.

De BOM is een echte netwerkorganisatie. We onderhouden nauwe contacten met onze beide aandeelhouders, met de triple helix partners, REWIN, Brainport, Midpoint Brabant en AgriFood Capital. De kennisinstellingen, Braventure, het Brabants Start-up Fund, het MKB, bedrijfsleven en gemeenten. Op landelijk vlak wordt onder meer intensief samengewerkt met de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen en organisaties als Techleap.nl, Invest-NL en Invest International. Internationaal is er veel contact met buitenlandse bedrijven, Nederlandse ambassades en consulaten, de Chinese provincie Jiangsu, het automotive-cluster in Baden-Württemberg, het Netherlands Foreign Investments Agency (NFIA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Interne rollen en verantwoordelijkheden

De kerncompetenties - ontwikkelen, investeren en internationaliseren – zetten we steeds vaker integraal in bij het aanjagen van de transities op het gebied van Klimaatneutrale Energieoplossingen, Duurzame Voedselsystemen, Gezonde Toekomst en Kansrijke Sleuteltechnologieën. De kerncompetenties zijn ondergebracht in zogeheten businessteams. Binnen de themateams werken collega’s uit de verschillende businessteams samen aan het realiseren van onze ambities.

Het managementteam (MT), dat bestaat uit managers van de businessteams en de manager Business Insights & Control, draagt samen met het directieteam zorg voor de operationele voortgang van de gehele BOM-organisatie. Het MT is tevens verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen op het niveau van de thema’s. Het directieteam is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de koers, de toekomststrategie en de beleidsmatige en financiële kaders van BOM. De directie legt hierover verantwoording af aan de raad van commissarissen (RVC) en de aandeelhouders. De RVC houdt toezicht en staat de directie met raad terzijde. Zie voor meer informatie het hoofdstuk governance.

Managementaanpak

Binnen de kaders van het meerjarenplan 2021-2024 stellen we – samen met beide opdrachtgevers – jaarlijks onze ambities, doelstellingen en KPI’s vast. Gedurende het kalenderjaar monitoren we elk kwartaal de voortgang op de KPI’s en de materiële onderwerpen. Dat doen we zowel intern als extern, met de rvc en onze opdrachtgevers. We beoordelen hoe de financiële en niet-financiële resultaten zich (kwantitatief en kwalitatief) ontwikkelen. Op basis van die inzichten beoordelen we of er bijsturing nodig is, trekken we lessen, of bereiden we beleidsaanpassingen voor de toekomst voor. Dit alles leggen we vast in de halfjaarlijkse rapportage. In de kwartaalbijeenkomsten met de aandeelhouders is ruimte om hierover in gesprek te gaan.

In onze besturingsfilosofie dragen de businessteams een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten op de verschillende materiële onderwerpen. Het MT kent een collectieve verantwoordelijkheid en speelt hierin een coördinerende rol.

Materiële onderwerpen

De BOM vindt het belangrijk om bij haar stakeholders te toetsen of we binnen onze strategie de juiste accenten leggen. Om die reden voeren we periodiek een materialiteitsanalyse uit, waarbij we onze stakeholders een aantal thema’s voorleggen. Hierbij gaat het niet alleen om de activiteiten van de BOM zelf, maar ook die van de bedrijven en partners waarmee we samenwerken. De directie bepaalt de strategie en de interne prioriteiten. In periodieke dialogen met onze stakeholders valideren we onze strategie. De directie is actief betrokken geweest bij het vaststellen van de materiële onderwerpen. Alle materiële onderwerpen worden geëvalueerd. Waar nodig wordt de strategie of het beleid aangepast.

Bijlage 1 bevat een geïntegreerde tabel waarin de samenhang tussen de materiële onderwerpen en onze belangrijkste KPI’s wordt verduidelijkt.

Stakeholders

Onze stakeholders zijn alle partijen die een rol spelen in ons proces van waardecreatie of een belang hebben bij onze dienstverlening. De directie, het management en de medewerkers van BOM staan dagelijks in contact met deze stakeholders.

De tabel in bijlage 2 geeft inzicht in de vorm, doelstellingen en resultaten van de dialogen met onze belangrijkste stakeholdergroepen.