Managementteam v.l.n.r. Marc Jansen, Chantal Dietvorst-ten Tije, Dirk Metsaars, Miriam Dragstra, Brigit van Dijk-Van de Reijt en Eelko Brinkhoff.

De Brabantse economie is nationaal en internationaal steeds sterker gepositioneerd. Ondanks de indrukwekkende ontwikkelingen in Brabant zijn de economische en maatschappelijke uitdagingen echter zichtbaarder dan ooit. Met onder andere een tekort aan talent, chips, (schone) energie, achterblijvende digitalisering, woningen en wegen gaat het knellen. Dit geeft des te meer aan dat we samen met alle stakeholders, integraal en a tempo, fors moeten inzetten op de transities waar we als BOM in het MJP 2021-2024 op hebben ingestoken. Vanuit onze kerncompetenties ontwikkelen, investeren en internationaliseren draagt BOM bij aan versnelling van innovatie en ondernemerschap voor een solide toekomstbestendige Brabantse economie.

Inmiddels draagt meer dan 90% van onze portfoliobedrijven en projecten bij aan klimaatneutrale energieoplossingen, gezonde toekomst, duurzame voedselsystemen en kansrijke sleuteltechnologieën. Met de toepassing van het waardecreatiemodel wordt de impact van onze activiteiten steeds beter zichtbaar, resulterend in een eerste impactverslag over 2022, gemeten naar de Sustainable Development Goals.

Turbulente tijden

In 2022 liet Brabant, met een economische groei van 5%, de robuustheid van haar economie zien. Ondanks dit indrukwekkende cijfer zijn de economische en maatschappelijke ontwikkelingen evident: de situatie in Oekraïne en de veranderende marktomstandigheden, toegenomen internationale spanningen, een knellende arbeidsmarkt en de problematieken rondom het stikstofdossier en netcongestie. De gevolgen voor ons werkveld zijn duidelijk zichtbaar, zoals onder andere verstoorde (grondstof)ketens, de nood tot versnelde energietransitie en toegenomen aandacht voor veiligheid.

Meer samenwerking, meer impact

Om onze impact te vergroten, werken we steeds intensiever samen. Als netwerkorganisatie zet BOM in op de verbinding met het bredere stakeholderveld van private partijen als ASML en Cosun tot aan een constructieve samenwerking met onze Brabantse triple helix collega’s. Zo heeft BOM in 2022 bijvoorbeeld bijgedragen aan de ontwikkeling van het DeeptechXL fonds (publiek privaat fonds van EUR 100 mio met partners als o.a. ASML, Philips en PME pensioenfonds). Daarnaast is BOM aanjager van de meer structurele en gestroomlijnde samenwerking met de Brabantse triple helix organisaties REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Development en AgriFood Capital. Inmiddels is dit bekrachtigd met een gezamenlijke agenda op een aantal Brabantse hoofdthema’s, een ‘historisch’ moment in de Brabantse samenwerking. Ook lanceerde BOM met Braventure en BSF het Game-Set-Match programma, gericht op adequatere ondersteuning voor start- en scale-ups. Onze Brabantse venture building aanpak wordt momenteel als een voorbeeld gezien voor het verder professionaliseren van de startup ondersteuning op nationaal niveau.

BOM trekt daarnaast intensief op met landelijke partners, zoals de andere regionale ontwikkelingsmaatschappijen, Invest-NL, Techleap, NFIA, Invest International, het Nationaal Groeifonds en de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Prestaties 2022

BOM heeft haar taakstellingen voor 2022 ruimschoots behaald met twaalf nieuwe ontwikkelprojecten, 56 nieuwe en vervolginvesteringen en 36 internationale vestigingen. Daarnaast is BOM direct of indirect betrokken bij 17 aanvragen voor het Nationaal Groeifonds, waarvan er 7 zijn toegewezen. Hiervan is de opening van het Smart BioMaterials Consortium een goed voorbeeld. Samen met de provincie Noord-Brabant is in dit verslagjaar aan verschillende innovatiecoalities gewerkt, zoals op het gebied van medtech en solar. Met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en in afstemming met IPO werkt het landelijke netwerk van regionale ontwikkelingsmaatschappijen aan een gezamenlijke agenda en vanuit de EU is BOM onder andere uitvoerder van de European Digital Innovation Hub. Highlights vanuit onze internationaliseringstaken betreffen de FDI-award, de missie naar Israël en de Verenigde Staten (Chicago).

Qua bedrijfsvoering en resultaat heeft BOM per 2022 de organisatie op het nieuwe budget moeten aanpassen. Meer met minder, van volume to value. Een lastige opgave waarin BOM lijkt te zijn geslaagd. Evenals in 2021 heeft BOM over 2022 aanzienlijke participatieresultaten behaald door de aandelenverkoop van onder andere Cytosmart, BioConnection en Coosto.

In 2022 voerde EZK haar vijfjaarlijkse ROM-evaluatie uit. Met een rapportcijfer van 8,5 blijkt de waardering voor en relevantie van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland (ROM’s) buitengewoon groot, met als aanbeveling de ROM’s op breder terrein als landelijke uitvoeringsorganisatie regionaal in te zetten.

Organisatie

Hoewel externe relevantie voorop staat, verdient ook de doorontwikkeling van de eigen organisatie aandacht. BOM is erin geslaagd de transitie van een traditionele werkplek om te zetten naar een over het algemeen goed bezochte ontmoetingsplek. De gezelligheid is -naast een gezond arbeidsethos- gelukkig weer terug op kantoor en het ziekteverzuim is laag. Investeringen in de digitale werkomgeving heeft BOM-ers gefaciliteerd bij het hybride werken. Aantrekken en behoud van talent, diversiteit en een gebalanceerde werkdruk zijn aandachtspunten in deze krappe arbeidsmarkt.

BOM veertig jaar in 2023

In 2023 bestaat BOM veertig jaar. Een periode waarin Noord-Brabant zich heeft ontwikkeld tot een toonaangevende regionale economie. BOM is trots dat zij hieraan heeft kunnen bijdragen, uiteraard in samenwerking met vele partners. In 2023 kijken we terug op veertig jaar Brabantse geschiedenis en werken we vooruit aan de kansen die we met elkaar moeten benutten.

2022 was in vele opzichten een uitdagend jaar waarin BOM desondanks vele innovaties en initiatieven heeft aangejaagd. Ik wil langs deze weg de aandeelhouders, partners, de Raad van Commissarissen en alle BOM-collega’s zeer danken voor de geweldige inzet en niet aflatende energie. Samen maken we Brabant sterker.

Raad van bestuur van BOM Holding B.V.

Brigit van Dijk – van de Reijt
Algemeen directeur