Hoe realiseren we een energiesysteem waarbij nauwelijks nog CO2 vrij komt? Hoe zorgen we dat we op een gezonde en betaalbare manier ouder kunnen worden? Hoe zorgen we dat technologische innovaties mens en omgeving dienen?  Hoe zorgen we dat we mensen op een duurzame wijze kunnen voorzien van voedsel? We geloven dat innovatie en ondernemerschap een essentiële rol spelen bij het versnellen van de hiervoor benodigde transities.   

Door in te zetten op bedrijven die de potentie hebben om het verschil te maken, willen we de impact die Brabant in de wereld maakt verder vergroten. Door de inzet van kennis, financiering en het versterken van netwerken versnelt BOM de ontwikkeling en de consistente groei van deze bedrijven.  

Een BOM die wil zorgen voor maximale impact zal hierop moeten monitoren, sturen en rapporteren. Daarom startten we in 2021 samen met het Impact Institute met onze Impact Journey en ontwikkelden we het waardecreatiemodel.

Over 2022 leveren we een eerste impactrapport af langs de lijnen van de Sustainable Development Goals (SDG's). 

Bekijk ons waardecreatiemodel

Sturen op impact

BOM bouwt aan een organisatie waarin impact verankerd is op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We willen inzicht bieden in hoe wij het verschil maken en welke waarde dit heeft voor onze omgeving. Met een BOM-brede analyse van onze projecten en investeringen op de elementen van ons waardecreatiemodel hebben we dit jaar het fundament gelegd voor het inzichtelijk maken van onze impact.

Thematische focus

BOM is op weg om steeds meer te gaan sturen op impact. Een belangrijke stap hierin is het BOM-brede werken gericht op vier thema’s die belangrijk zijn voor de maatschappij en waarbij BOM echt een verschil kan maken. Door de impactpotentie per thema steeds concreter te maken werken we toe naar een afwegingskader voor de selectie van projecten en investeringen.

Gebaseerd op actieve investeringsportefeuille ventures & projects, lopende ecosysteemprojecten, venture building trajecten waarbij sprake is van businessmodel en eerste investering, internationalisering activiteiten in 2022. Peildatum 31 dec 2022. Analyse op basis van de primaire SDG van een project of investering.

We verwachten een hoge potentie voor impact aangezien uit onze analyse blijkt dat 90% van de projecten en investeringen binnen deze thema’s valt. Dit is ruim boven onze ambitie van 75%.

Impact en de SDG's

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn een mondiaal kompas voor de belangrijkste globale doelen voor duurzame ontwikkeling. Wanneer we onze activiteiten langs de lijnen van de SDGs leggen ontstaat voor onze thema’s het volgende beeld.

Gebaseerd op actieve investeringsportefeuille ventures & projects, lopende ecosysteemprojecten, venture building trajecten waarbij sprake is van businessmodel en eerste investering, internationalisering activiteiten in 2022. Peildatum 31 dec 2022. Analyse op basis van max. 3 relevante SDGs per project of investering. 

Op basis van deze analyse springen er 5 doelen uit.

Gebaseerd op actieve investeringsportefeuille ventures & projects, lopende ecosysteemprojecten, venture building trajecten waarbij sprake is van businessmodel en eerste investering, internationalisering activiteiten in 2022. Peildatum 31 dec 2022. Analyse op basis van de primaire SDG van een project of investering.

Bovenstaande figuur laat zien waar onze projecten en investeringen impact maken, nadat oplossingen succesvol en schaalbaar op de markt zijn gebracht. Onze inschatting is dat bijvoorbeeld bij onze huidige investeringen hier gemiddeld 3,5 jaar voor is om dit te realiseren.

Door het definiëren van impact-indicatoren die laten zien hoe een project of investering bijdraagt aan deze SDGs  gaan we steeds meer sturen op maximale positieve impact. Ook hebben we hierbij oog voor onbedoelde negatieve impact.

Klantcase

Casus Duurzame voedselsystemen - Agritech

Klantcase

Casus Duurzame voedselsystemen - Agritech

Uitdaging

De vraag naar plantaardig voedsel neemt wereldwijd toe. De snelle beperking van wettelijk toegestane chemische gewasbeschermingsmiddelen staat deze groei in de weg. Akkerbouwers moeten op zoek naar een mens- en milieuvriendelijk alternatief. 

Oplossing

Akkerbouwers richten zich steeds meer op een gezonde bodem, sterke gewassen en verantwoorde verzorging. In deze transitie naar een evenwichtige landbouw spelen alternatieve manieren van onkruidbestrijding een belangrijke rol.

Inzet BOM

Brabant is door de aanwezigheid van sterke high en agritech-ecosystemen een goede springplank om innovatieve oplossingen voor duurzame landbouw versneld naar de markt te brengen. Door onze drie kerncompetenties in samenhang in te zetten, streven we naar maximale impact. 

AgroBots richt zich met haar community en business masterclasses op het sneller realiseren van nieuwe oplossingen door samenwerking binnen de keten en een betere aansluiting van deze oplossingen op de behoeftes van de klant.

Internationale relaties worden opgebouwd tijdens een handelsmissie naar Duitsland, een markt met een sterk agroprofiel door de aanwezigheid van toonaangevende grote landbouwmachine merken. Ook gebeurde dit tijdens een missie naar Israël, dat een sterk agro-innovatiecluster en veel groeikapitaal heeft. 

Ons ecosysteem is aantrekkelijk voor Lemken/Stetekee als broedplaats voor agritech innnovaties, op haar beurt brengt ze door haar vestiging marktkennis en kennis over het op industriële schaal bouwen van landbouwmachines.

Start-up Trabotyx ontwikkelt een onkruidwiedrobot die autonoom werkt waardoor kosten-effectief en zonder chemische bestrijdingsmiddelen kan worden geteeld.  Naast financiering speelt venture building bij het ondersteunen van de groei van deze start-up een belangrijke rol.