2017 was een belangrijk jaar voor de BOM en voor de Brabantse economie omdat hierin de aangepaste strategie - zoals vastgelegd in het meerjarenplan 2017-2020 - ten uitvoer is gebracht. De raad ziet in de nieuwe werkwijze van de BOM een belangrijke stap voorwaarts om uiteindelijk meer impact te kunnen realiseren voor Brabant. Tegelijkertijd vraagt deze stap ook aandacht voor de benodigde cultuuromslag die hoort bij een meer vraag- en klantgerichte focus. 

Operationalisering van de aangepaste strategie

In nauwe afstemming met haar klanten heeft de BOM in 2017 invulling gegeven aan de operationalisering van de strategie. Kern van deze strategie is het zorgdragen voor groeiversnelling voor (buitenlandse) ondernemingen en duurzaamheidsprojecten door het aanbieden van kennis, netwerk en kapitaal. Om toe te zien op een goede uitvoering, hebben we als raad in het jaarverslag 2016 vijf prioriteiten geïdentificeerd die een externe uitwerking kennen maar ook hun weerslag hebben binnen de BOM-organisatie.

  • Vraaggericht werken. Dankzij het onderscheid in klantsegmenten krijgt de BOM meer focus op en inzicht in de behoefte van de klant. Klanten moeten met hun vraag terecht kunnen bij de BOM en feedback dient een structurele plek te krijgen. Dit vormt een belangrijke basis om vraaggericht te kunnen werken. Door de organisatiebesturing en besluitvorming hier op aan te passen, is de BOM in staat sneller te reageren op de veranderende vraag van klanten of stakeholders.

  • Scherper kiezen. Vanwege de breedte van het werkveld van de BOM is het cruciaal om focus te houden. De raad ziet erop toe dat de BOM zich vanuit haar onderscheidend vermogen vooral richt op die bedrijven en projecten maar ook die thema’s en trends waar de BOM het verschil kan maken. Dat betekent ook dat de BOM scherp moet kiezen en verder moet, zodra vanuit haar rol geen toegevoegde waarde meer kan worden geleverd. Zo werd vorig jaar afscheid genomen van Pivot Park in Oss. Na jarenlange inspanningen ligt hier nu een solide basis voor verdere groei van het Life Sciences ecosysteem - een prachtige ontwikkeling voor Brabant!

  • Meer samenwerken. De raad ziet externe samenwerking als een kernvoorwaarde om de BOM sterker te maken. Door de samenwerking met regionale en nationale partners te intensiveren en daarbij steeds de gemeenschappelijke competenties voorop te stellen, is het mogelijk om maximale impact voor Brabant te realiseren. Een mooi voorbeeld is het convenant Trade & Innovatie NL, waarin acht publieke organisaties afspraken hebben gemaakt om gezamenlijk op te trekken in de internationalisering van Nederlandse bedrijven.

  • Cultuurverandering goed managen. De raad acht de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en het management essentieel om de ambities te kunnen realiseren. Als raad zijn we daarom intensief met bestuur, OR en management in gesprek gegaan over wijzigingen in het management- en organisatiemodel. De raad steunt de gekozen koers om met een gezamenlijk leadershipteam, versterkte teamverantwoordelijkheid en agile werken tot de beoogde cultuurverandering te komen. De wijze waarop het investor readiness programma met experts uit de verschillende teams is uitgewerkt, vormt hier een mooi voorbeeld van.

  • Behouden en aantrekken van talent. Om de ambitieuze doelstellingen te kunnen verwezenlijken, is behoud en werving van het juiste talent van cruciaal belang. Human Capital is de belangrijkste kapitaalsfactor voor de BOM en gezien de aantrekkende arbeidsmarkt is dit een blijvend punt van aandacht voor de raad. De raad is daarbij van mening dat de BOM via competentiemanagement en de transitie richting zelforganiserende teams op een professionele en gestructureerde manier werkt aan de ontwikkeling én binding van haar medewerkers.

Operationele resultaten

Naast deze transitie-opgave behaalde de BOM in 2017 positieve resultaten voor Brabant. Zo wist BOM Foreign Investments in een moeilijke markt een recordaantal projecten te begeleiden, kende de nieuwe opdracht rondom internationale handelsbevordering een goede start en werd na jarenlange inspanningen de aftrap gegeven voor het omvangrijke innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ – een mijlpaal voor de Brabantse maakindustrie.

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de operationele resultaten. De resultaten laten volgens de raad zien dat de BOM met de gekozen koers en werkwijze goed gepositioneerd is om een duurzame bijdrage aan de economie van Brabant te kunnen leveren.

Nieuwe samenstelling rvc

Een belangrijk moment was het vertrek van president-commissaris Jan Hommen in het najaar van 2017. Met zijn rijke ervaring heeft Jan Hommen de afgelopen vier jaar een grote bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van de organisatie, waardoor de BOM in 2017 goed voorbereid aan de nieuwe meerjarenperiode heeft kunnen beginnen. René Penning de Vries, die sinds 2013 lid is van de rvc, heeft per 1 oktober de voorzittershamer overgenomen van Jan Hommen.

Daarnaast mocht de raad in 2017 ter invulling van twee openstaande vacatures twee nieuwe leden verwelkomen: Nancy Mac Gillavry en Ronald Slaats. Hiermee beschikt de raad in de nieuwe samenstelling over de gewenste deskundigheid en expertise om haar rol als toezichthouder en adviseur voor de aandeelhouders en het bestuur goed te kunnen blijven invullen.

Corporate Governance Code

De raad hecht aan een transparante governance structuur en ziet in dat kader toe op naleving van de Corporate Governance Code. We hebben op dit punt geen materiële tekortkomingen geconstateerd. Over de naleving van de Code wordt in het hoofdstuk Corporate Governance separaat gerapporteerd.[1]

Dankwoord

Tot besluit willen wij onze dank uitspreken aan het bestuur en de medewerkers van de BOM, die vorig jaar met veel energie en grote toewijding zijn begonnen aan een nieuwe meerjarenperiode. In Brabant is een belangrijke rol weggelegd voor een ontwikkelingsmaatschappij die aanjaagt, vernieuwt en verbindt. Dankzij de aangepaste strategie en de in 2017 gerealiseerde voortgang is de BOM uitstekend gepositioneerd om die rol de komende jaren succesvol in te vullen.

Raad van Commissarissen BOM Holding B.V.

René Penning de Vries – president-commissaris
Hans Dröge
Guus Hoefsloot
Nancy Mac Gillavry
Ronald Slaats

  • 1 Het advies van de Raad van Commissarissen over de vaststelling van de jaarrekening over 2017, verwerking van het resultaat en decharge maakt deel uit van hoofdstuk 11: Corporate Governance in dit jaarverslag. Hier vindt u onder andere ook meer informatie over de werkzaamheden van de rvc en de onderliggende commissies.