Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

  

2017

 

2016

 

Resultaat

 

1.993.915

 

-1.337.223

Aanpassingen voor:

    

Afschrijvingen (inclusief afschrijvingen desinvesteringen)

-90.100

 

-1.471.337

 

Overige waardeveranderingen

    

Mutatie voorzieningen

-1.750.000

 

-47.118

 
  

-1.840.100

 

-1.518.455

Verandering in werkkapitaal:

    

Kortlopende vorderingen

28.417.561

 

34.479.198

 

Kortlopende schulden

-8.288.745

 

3.230.318

 
  

20.128.816

 

37.709.516

Kasstroom uit bedrijfsuitoefening

 

20.282.631

 

34.853.838

Inbreng SOFB / TSOF

0

 

0

 

Investeringen in participaties

-12.563.294

 

-14.206.499

 

Verstrekte leningen en kredieten

-9.149.382

 

-7.611.608

 

Investering deelnemingen

0

 

0

 

Mutatie voorziening financiële vaste activa

-14.382.758

 

1.271.221

 

Afboeking /aflossingen financiële vaste activa

22.487.614

 

8.059.592

 

Eliminatie agv inbreng SOFB / TSOF

0

 

0

 

Kasstroom uit financieringsbedrijf

 

-13.607.820

 

-12.487.294

Kasstroom uit operationele activiteiten

 

6.674.811

 

22.366.544

Investeringen in materiële vaste activa

-415.148

 

-3.377.760

 

Desinvesteringen in materiële vaste activa

1.525.170

 

2.093.997

 

Investeringen in effecten

976.832

 

2.118.757

 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

 

2.086.854

 

834.994

Rechtstreekse vermogensmutaties deelnemingen

-10.356.501

 

974.712

 

Aandeel resultaat derden

885.352

 

252.744

 

Mutaties langlopende schulden

786.601

 

-14.895.920

 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-8.684.548

 

-13.668.464

Mutatie liquide middelen

 

77.117

 

9.533.074

Toelichting op de geldmiddelen

    

Stand per 1 januari

 

67.565.782

 

58.032.708

Mutatie geldmiddelen

 

77.117

 

9.533.074

Stand per 31 december

 

67.642.899

 

67.565.782