Resultaat 2017

BOM Holding BV heeft 2017 afgesloten met een positief geconsolideerd resultaat voor aandeel derden van € 2.849.086 vergeleken met een negatief resultaat van € 1.969.075 in het voorgaande jaar. In 2017 worden de financiële resultaten in belangrijke mate beïnvloed door een aantal factoren die we hieronder toelichten.

De resultaten van BOM Capital I B.V en BOM Business Development & Foreign Investments (BD&FI) B.V. tellen in eerste instantie voor 100% mee in de cijfers van BOM Holding. Vervolgens vindt een correctie plaats voor het 49,9% belang dat de Staat der Nederlanden in deze vennootschappen houdt (‘aandeel derden’). Het geconsolideerde nettoresultaat van BOM Holding BV bedroeg € 1.993.915 positief, vergeleken met een verlies van € 1.337.223 in 2016.

Financiële impact 2017

Met haar activiteiten wil de BOM een duurzame bijdrage leveren aan de Brabantse economie. Wij sturen op economische, maatschappelijke én financiële impact. Zoals uit onze jaarcijfers is af te leiden, geven we op drie manieren invulling aan onze financiële impact voor Brabant:

  1. Waardegroei. Wij ondersteunen de ontwikkel- en innovatieactiviteiten van onze portfoliobedrijven onder andere door te investeren. Deze investeringen zijn gericht op het ondersteunen van waardegroei. Voor de investeringsportfolio van Brabant Ventures - met ondernemingen die gedurende heel 2017 werden ondersteund - bedraagt de autonome groei van de economische waarde (fair market value) 12% tot zo’n € 76,8 miljoen.

  2. Investeringsvermogen. De BOM heeft de beschikking over een investeringsvermogen van circa € 265 miljoen verdeeld over diverse fondsen. Dit fondsvermogen wordt volgens afspraak aangewend om risicovolle investeringen te doen alsook om de kosten voor het fondsmanagement te dragen. In 2017 is het beschikbare fondsvermogen licht gestegen met 2% tot zo'n € 290 miljoen.

  3. Voldoen aan kostenafspraken. De bedrijfskosten van de BOM worden gefinancierd uit jaarlijkse subsidiebijdragen en via dekking vanuit fondsafspraken waarvoor kostenlimieten zijn afgesproken. In 2017 is 93% van de begrote exploitatiekosten van zo'n € 13,1 mln gerealiseerd. Daarnaast blijven de fondskosten voor alle investeringsfondsen binnen de overeengekomen kostenplafonds. Op basis hiervan kan worden vastgesteld dat de BOM voldoet aan de gemaakte kostenafspraken.

Toelichting belangrijkste aandachtspunten

Deconsolidatie OLSP Holding B.V.

Sinds de start in 2012 is BOM Holding B.V. zeer actief geweest met de ontwikkeling van haar 100% deelneming OLSP Holding B.V. (Pivot Park). Eind 2016/begin 2017 is overstemming bereikt met de overige partners over een geactualiseerd businessplan met aanvullende financiering. Hierin is geen rol meer voorzien voor de BOM als aandeelhouder. Daarom hebben we de aandelen medio 2017 overgedragen aan de provincie Noord-Brabant.

De hieruit voortvloeiende deconsolidatie van OLSP Holding B.V. zorgt op balansniveau voor flinke verschillen tussen de vergelijkende cijfers 2017 en 2016. Vooral de posten vorderingen (-/- € 8,1 miljoen), langlopende schulden (-/- € 9,2 miljoen) en kortlopende schulden (-/- € 4,7 miljoen) laten materiële wijzigingen zien.

Daarnaast was ultimo 2016 een voorziening getroffen voor de negatieve waarde van de deelneming OLSP Holding B.V. Na correctie voor het positieve resultaat van OLSP Holding B.V. in het eerste halfjaar van 2017 en daadwerkelijke vervreemding van de aandelen, leidt de vrijval van de voorziening op OLSP Holding B.V. tot een positieve bijdrage aan het resultaat van circa € 1,6 miljoen. De exploitatieresultaten OLSP Holding B.V. voor de eerste helft van 2017 zijn meegenomen in de geconsolideerde cijfers van BOM Holding. Dit heeft geleid tot een positief exploitatieresultaat van € 275.526 voor de eerste helft van 2017 vergeleken met een positief resultaat van € 950.775 voor heel 2016.

Schattingswijziging waardering participaties in ondernemingen

BOM Brabant Ventures waardeert haar investeringsportfolio twee keer per jaar op basis van de ontwikkelingen bij de ondernemingen in portefeuille. Vanaf 2017 gebruikt de BOM hiervoor een fair value model, hetgeen gebruikelijk is in de investeringsmarkt (de IPEV Guidelines). Het fair value model hanteert als uitkomst de marktprijs (bij een recente investering, multiples of notering aan beurs) of een geschatte waarde die wordt berekend door weging van het aanwezige potentieel in relatie tot de aanwezige risico’s (Netto Contante Waarde).

Deze schattingswijziging zorgt voor een eenmalige verhoging van de boekwaarde van participaties in ondernemingen van in totaal € 6,5 miljoen doordat de uitgangspunten bij fair value waardering anders zijn dan bij het eerder toegepaste risicomodel.

Het totale niveau van voorzieningen van Brabant Ventures (exclusief ic-verhouding) kwam door de aanpassingen in 2017 uit op 33% van het totaal geïnvesteerd vermogen, vergeleken met 48% in 2016. Het geïnvesteerd vermogen ultimo 2017 is per saldo vergelijkbaar gebleven (€ 67,3 miljoen) doordat naast € 15,5 miljoen aan nieuwe of vervolginvesteringen ook enkele desinvesteringen plaatsvonden en faillissementen werden afgewikkeld (-/- € 16,4 miljoen). De ‘fair market value’ van de investeringsportefeuille van Brabant Ventures is in 2017 gestegen met 14% naar € 96 miljoen.

Wijziging investeringsopdracht en bekostiging BOM Bedrijfslocaties B.V.

In overleg met de provincie Noord-Brabant zijn in 2016 al organisatorische maatregelen genomen op de aanpassing van de BHB-investeringsopdracht. In 2017 is deze aanpassing formeel afgerond middels een aangepaste beheeropdracht, de overdracht van vier projecten en de uitkering van een deel van de agioreserve (€ 10,4 miljoen).

Daarnaast is de wijze van bekostiging van de bedrijfslocatie-activiteiten gewijzigd. Tot 2017 werden de procesmanagementactiviteiten gefinancierd vanuit een jaarlijks subsidiebudget (2016: € 1,2 miljoen). Vanaf 2017 komen deze kosten direct ten laste van het fondsvermogen BHB (agio). 

Toelichting resultaten algemeen

Resultaat BOM Business Development & Foreign Investments

Het grootste deel van de innovatiestimulerings- en ontwikkelactiviteiten worden uitgeoefend via BOM Business Development & Foreign Investments B.V. Het resultaat van deze vennootschap over 2017 bedroeg € 0 terwijl 2016 een negatief resultaat van € 764.067 liet zien als gevolg van de herclassificatie van de risico-egalisatiereserve. Van het voorlopige subsidiebedrag voor 2017 is € 637.223 niet benut. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de kortlopende schuld aan beide subsidiënten.

Resultaat Investeringsgerelateerde activiteiten Brabant Ventures

De activiteiten van BOM Brabant Ventures zijn ondergebracht in zeven vennootschappen: BOM Capital I B.V., BOM Capital II B.V., Life Sciences & Health Fund B.V., Biobased Brabant Fonds B.V., Innovatiefonds Brabant B.V., het Spin-off Fonds Brabant B.V. en het Technostarters Spin-Off Fonds B.V.

BOM Capital-I heeft in 2017 een positief resultaat gerealiseerd van € 1.713.769 ten opzichte van een resultaat van € 1.084.089 negatief in 2016. Voor de overige fondsen zijn in 2015 aanvullende afspraken op de geldleningen overeengekomen. In de vennootschappelijke presentatie van de jaarcijfers leidt dit tot een zogenaamd nulresultaat. De leningen aan deze vennootschappen zijn in 2017 met € 1.809.742 opgewaardeerd voor dekking fondskosten en participatieresultaten. In 2016 bedroeg deze afwaardering € 6.180.016.

De VPB last voor de fiscale eenheid BOM Capital I bedraagt € 205.778 bestaande uit een bate in BOM Capital I van € 238.637 en een vpb last in BOM Life Sciences & Health Fund van € 444.415.

Resultaat Projectgerelateerde activiteiten

Binnen de BOM zijn drie ondernemingen actief op het gebied van projectgerelateerde activiteiten: BOM Bedrijfslocaties B.V., Energiefonds Brabant B.V. en Breedbandfonds Brabant B.V. Het resultaat van BOM Bedrijfslocaties B.V. kwam in 2017 uit op € 742.199 negatief (inclusief resultaat deelnemingen) vergeleken met een negatief resultaat van € 1.130.260 in 2016. Dit lagere verlies heeft vooral te maken met het lagere activiteiten- en kostenniveau van de aangepaste BHB-investeringsopdracht. Anderzijds zorgt het wegvallen van de jaarlijkse subsidiebekostiging voor verzwaring van de kostendruk op het fondsvermogen en het jaarlijkse exploïtatieresultaat.

Voor de ondernemingen Energiefonds Brabant B.V. en Breedbandfonds Brabant B.V. zijn in 2015 aanvullende afspraken op de geldleningen overeengekomen, wat vennootschappelijk tot de presentatie van een nulresultaat leidt. De leningen aan beide vennootschappen zijn in 2017 met respectievelijk € 684.067 (Energiefonds) afgewaardeerd en € 70.048 (Breedbandfonds) opgewaardeerd voor dekking fondskosten en participatieresultaten. In 2016 bedroeg deze afwaardering respectievelijk € 760.330 (Energiefonds) en € 342.058 (Breedbandfonds).

Overige resultaten

Tot besluit bedroegen de resultaten van BOM Vastgoed B.V. in 2017 € 50.000 (2016: nihil). Aangezien het bedrijfspand volledig in gebruik is bij de BOM-organisatie, worden alle vastgoed gerelateerde kosten in eerste aanleg ten laste van BOM Vastgoed B.V. gebracht. Aansluitend worden deze kosten als onderdeel van de shared services integraal doorbelast aan de ondernemingen binnen de BOM-groep. Het positieve resultaat wordt veroorzaakt door de aanvullende bijdrage aan de aflossing op de externe hypotheek die sinds medio 2017 een periodieke aflossingsverplichting kent.