ACTIVA

  

31 december 2017

 

31 december 2016

  

Vaste activa

     
      

Immateriële vaste activa

(1)

    

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

  

0

 

0

      

Materiële vaste activa

(2)

    

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

 

4.382.798

 

4.241.369

 

Machines en installaties

 

0

 

693.770

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

764.900

 

1.232.481

 
   

5.147.698

 

6.167.620

Financiële vaste activa

(3)

    

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen voor zover geen groepsmaatschappij

 

0

 

0

 

Andere deelnemingen

 

125.815

 

10.441

 

Overige effecten

 

69.367.672

 

55.875.226

 
   

69.493.487

 

55.885.667

      

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(4)

    

Handelsdebiteuren

 

366.283

 

2.517.019

 

Vorderingen op participanten

 

196.775

 

0

 

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

0

 

416.510

 

Vorderingen uit hoofde van projecten

 

0

 

160.650

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

101.122

 

212.465

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

1.339.369

 

27.114.466

 
   

2.003.549

 

30.421.110

      

Effecten

(5)

 

1.330.714

 

2.307.546

      

Liquide middelen

(6)

 

67.642.899

 

67.565.782

      

Totaal

  

145.618.347

 

162.347.725

PASSIVA

  

31 december 2017

 

31 december 2016

  

Groepsvermogen

     

Eigen vermogen

(7)

33.017.792

 

41.380.378

 

Aandeel derden

(8)

18.598.694

 

17.713.342

 
   

51.616.486

 

59.093.720

      

Voorzieningen

(9)

    

Overige voorzieningen

     

Voorziening groot onderhoud

 

262.916

 

262.916

 

Garantievoorziening

 

335.000

 

2.085.000

 
   

597.916

 

2.347.916

      

Langlopende schulden

(10)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

     

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

 

72.816.133

 

73.500.733

 

Overige schulden

 

9.803.116

 

8.331.915

 
   

82.619.249

 

81.832.648

      

Kortlopende schulden

(11)

    

Vooruitontvangen vergoedingen

 

23.750

 

37.500

 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

 

491.074

 

3.206.393

 

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

31.915

 

0

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

1.031.565

 

808.592

 

Overige schulden

 

2.995.269

 

6.970.823

 

Overlopende passiva

 

6.211.123

 

8.050.133

 
   

10.784.696

 

19.073.441

      

Totaal

  

145.618.347

 

162.347.725