31-12-2017

31-12-2016

 

   

Overige voorzieningen

597.916

2.347.916

In 2017 is het verloop als volgt:

 

Garantie
voorziening

Voorziening groot
onderhoud

Totaal

 

    

Stand per 1 januari

2.085.000

262.916

2.347.916

Dotaties

0

0

0

Onttrekking

-1.750.000

0

-1.750.000

Stand per 31 december

335.000

262.916

597.916

De voorzieningen zijn als overwegend langlopend te beschouwen.

De voorziening groot onderhoud heeft betrekking op het pand van BOM Vastgoed B.V. in Tilburg.

BOM Bedrijfslocaties B.V. heeft zich bij overeenkomst van november 2008 in het kader van het deelproject Middenterrein Rietvelden – De Vutter – onder voorwaarden – ten opzichte van de gemeente ’s-Hertogenbosch garant verklaard voor het meerdere projectverlies, voor zover dit uitstijgt boven het grensbedrag. Op grond van de stand van het project en de afgesloten verwervingsovereenkomst is de garantie-verplichting van de vennootschap per 31 december 2017 vastgesteld op € 335.000 (2016: € 2.085.000), zodat voor dit bedrag een voorziening garantstellingen is opgenomen. Deze voorziening is in 2018 afgewikkeld.