In 2017 heeft BOM Renewable Energy opnieuw aangetoond een grote rol te kunnen spelen in de verwezenlijking van duurzame energieprojecten in Brabant. De lancering van onze nieuwe activiteit Develop to Invest was een succes. Inmiddels zijn we aangehaakt bij de ontwikkelingsfase van diverse kansrijke projecten, wat ons een uitstekende uitgangspositie verschaft om de energietransitie de komende jaren verder te versnellen.

Hoe creëren wij waarde?

De provincie wil samen met ondernemers werken aan een duurzaam Brabant. Om die reden is eind 2013 Energiefonds Brabant (EFB) opgezet. Het fonds stelt kapitaal, specialistische kennis en ervaring en zijn netwerk ter beschikking om duurzame energieprojecten tot stand te brengen. In ruil daarvoor verlangt EFB een marktconform rendement, zodat sprake is van een efficiënte besteding van gemeenschapsgeld.

Daarnaast richt de BOM zich met Develop to Invest op ondersteuning van kansrijke projecten in ontwikkeling. Vanuit het meerjarenplan 2017-2020 (mjp) heeft de BOM hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Via deze nieuwe activiteit zetten wij onze kennis en contacten rondom projectontwikkeling- en financiering in om initiatieven te ontwikkelen en sneller investeringsrijp te maken. Hiermee vergroten we de kans dat projectideeën voor duurzame energieopwekking of -besparing daadwerkelijk tot realisatie komen en daarmee een bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de Brabantse energievoorziening.

Sinds 1 januari 2018 opereren zowel het investeringsteam van EFB als de twee ontwikkelaars van Develop to Invest onder de vlag van BOM Renewable Energy. Ook maken zij functioneel deel uit van hetzelfde team, zodat beide activiteiten optimaal op elkaar zijn afgestemd. Uiteindelijk moeten alle inspanningen van BOM Renewable Energy leiden tot CO2-reductie.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2017

Succesvolle lancering Develop to Invest

In de eerste helft van 2017 hebben we de Develop to Invest-activiteit opgezet door het werkproces te formuleren en twee projectontwikkelaars aan te nemen. Vervolgens hebben we de activiteit in het najaar met een lanceringsevent in de markt gezet.

Inmiddels is gebleken dat Develop to Invest in een duidelijke behoefte voorziet. In 2017 zijn we betrokken geraakt bij de ontwikkelingsfase van diverse projecten met een potentieel grote impact in de toekomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om energiebesparing in bestaande gebouwen en de industrie en om burgerinitiatieven voor wind- en zonneparken. Via Develop to Invest ondersteunen wij deze projecten onder andere bij de aanvraag van vergunningen en subsidies en het opzetten van de juridische en contractuele structuur. Zodra deze projecten tot realisatie komen, kan EFB indien nodig de financiering verzorgen. Hierdoor kunnen we op termijn meer transacties met een groter investeringsvolume en een bijbehorende CO2-reductie realiseren.

Duurzame energieprojecten hebben het tij mee

De aandacht voor duurzame energieopwekking- en besparing is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen – en alles wijst erop dat die trend doorzet.Nationale, regionale en lokale overheden geven duurzaamheid een prominentere plek op de beleidsagenda. Daarnaast zijn gemeenten en provincies - mede onder invloed van de klimaatdoelstellingen – steeds vaker betrokken bij initiatieven voor grootschalige energieopwekking- en besparing. Door de daling van de prijzen voor solar panelen zien we steeds meer initiatieven voor grootschalige zonneweides met een rendabele business case.

Kortom, alle seinen staan op groen. De markt is op stoom gekomen en dankzij Develop to Invest kunnen we meer betekenen voor kansrijke projecten. Bovendien weten initiatiefnemers ons door de toegenomen bekendheid en aanwezigheid van BOM Renewable Energy steeds beter te vinden. Daardoor verschuiven de activiteiten van het team van acquisitie van projecten naar het ontwikkelen en realiseren van projecten met de grootste impact.

Voortbouwen op duurzame partnerships

Behalve investeringen in zelfstandige grote projecten, investeert EFB via partnerships in de realisatie van kleinschalige projecten voor energiebesparing, warmte- en koudeopslag en opwekking van zonne-energie. Deze partnerships realiseren een veelvoud aan projecten en leveren deze inclusief financiering aan de gebruiker in de vorm van een operationele lease of een prestatiecontract. Onze inzet is gericht op realisatie van nieuwe projecten via bestaande partnerships en het opzetten van nieuwe partnerships. Zo zijn we in 2017 een partnership aangegaan met Mijn Zonneveld. Via dit partnership dragen we bij aan de vervanging van asbestdaken van agrarische bedrijven door nieuwe daken met zonnepanelen.

Resultaten 2017

 

Realisatie 2017

Doelstelling 2017

Doelstelling 2018

CO2-besparing t.o.v. doelstelling totale looptijd van EFB, per einde jaar

18,9%

12%

15%

Multiplier

7,4

4

4

Kostprijs CO2 reductie

83 kg/geïnvesteerde euro

30 kg/geïnvesteerde euro

>30 kg/geïnvesteerde euro

Kleinschaligheidsaandeel

31,2%

Min. 10%

Min. 10%

Toelichting

EFB ligt goed op koers om zijn maatschappelijke doelstellingen te halen. Dit is grotendeels toe te schrijven aan onze investeringen in windparken. Windprojecten leveren doorgaans de grootste CO2-besparing per euro geïnvesteerd vermogen en hebben een relatief hoge investeringsmultiplier. Hieronder geven we een toelichting op de belangrijkste KPI’s van EFB:

  • CO2-reductie. De centrale doelstelling van EFB is verduurzaming van de Brabantse energievoorziening, gemeten in CO2-reductie. De projecten waarin het fonds de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd, zijn tijdens hun levensduur goed voor een besparing van 681.552 ton CO2. Dat staat gelijk aan 18,9% van 3,6 miljoen ton, de doelstelling voor de totale looptijd van het fonds.

  • Multiplier. EFB had eind 2017 een multiplier van 7,4, wat inhoudt dat voor iedere euro die het fonds investeert vanuit de markt nog eens € 6,40 beschikbaar komt voor duurzame energieprojecten.

  • Kostprijs CO2-reductie. De CO2-besparing per euro geïnvesteerd vermogen ligt ruim boven de doelstelling vanwege de participatie in de windparken Hazeldonk en Zuid-Dintel.

  • Kleinschaligheidsaandeel. Deze ligt ruim boven het vereiste dankzij onze betrokkenheid bij duurzame partnerships. Het kleinschaligheidsaandeel wordt berekend door de investeringen in kleine projecten te delen door de investeringen in alle projecten.

De portfolio van Energiefonds Brabant omvat inmiddels 18 investeringen voor een totaal commitment van € 19,5 miljoen. Daarnaast bevinden 8 investeringen zich in de laatste fase: ze zijn al goedgekeurd maar nog niet ‘geclosed’. Inclusief deze projecten bedraagt het totale commitment van EFB € 31,7 miljoen.

Vooruitzichten 2018

In 2018 gaan we door op de ingeslagen koers. De acquisitie van nieuwe projecten en nieuwe projectinitiatieven vereist steeds minder proactieve marketing, waardoor meer tijd beschikbaar is om projecten en projectinitiatieven sneller tot realisatie te brengen. Hierbij prioriteren we de projecten met de grootste impact en grootste kans van slagen. Daarnaast blijven we via duurzame partnerships investeren in kleinschalige projecten, wat in onze ogen een efficiënte manier is om CO2-reductie te realiseren. Na het opzetten van zo’n partnership kunnen immers zonder veel extra inspanning talrijke kleinere projecten gefinancierd worden die op middellange termijn tot grote impact leiden.