Organisatiestructuur

In de loop van 2017 hebben we de inrichting van de organisatie van de BOM aangepast aan de beoogde meerjarige koers. We hebben gekozen voor een marktgerichte structuur waarbij zogenaamde businesscellen hun diensten verlenen aan drie klantsegmenten. De businesscellen worden ondersteund door enkele supportcellen waarin specialistische kennis is ondergebracht die voor zowel ondernemingen als andere cellen kan worden ingezet.

We onderscheiden de volgende businesscellen[1]:

  1. Brabant Ventures: richt zich op veelbelovende (startende) mkb-bedrijven met groeiambitie en -potentie die nieuwe, hoogwaardige producten en diensten ontwikkelen en naar de markt brengen.

  2. Foreign Investments: richt zich op buitenlandse bedrijven die zich in Brabant willen vestigen of al in Brabant gevestigd zijn.

  3. Renewable Energy: richt zich op duurzaamheidsprojecten die initiatieven op het gebied van energieopwekking of -besparing willen realiseren.

De supportcellen zijn Ecosysteemontwikkeling, Strategie, Marketing & Communicatie, Product Development, HR, Finance & Control en IT & Facilities. De managers van deze business- en supportcellen maken deel uit van het leadershipteam en rapporteren aan het bestuur van BOM Holding B.V. In 2018 ronden we de actualisering van het organisatiemodel af door de formele bestuurlijke en vennootschappelijke verantwoordelijkheden te herzien, wat moet bijdragen aan een slagvaardige en wendbare BOM.

Eigendomsstructuur

De BOM (als groepsstructuur) is een besloten vennootschap waarvan de provincie Noord-Brabant 100% van de aandelen houdt. BOM Holding B.V. wordt aangestuurd door een tweekoppige raad van bestuur en een raad van commissarissen (rvc) die toezicht houdt. Daarnaast heeft het ministerie van Economische Zaken & Klimaat in twee dochtervennootschappen van BOM Holding B.V. (BOM Business Development & Foreign Investments B.V. en BOM Capital I B.V.) een minderheidsbelang van 49,9%.

De verschillende activiteiten van de BOM zijn ondergebracht in werkmaatschappijen onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van BOM Holding B.V. De BOM kent hiervoor een uitgebreide vennootschappelijke structuur die - na de overdracht van onze participatie in OLSP Holding B.V. medio 2017 – bestaat uit tien 100%- en twee 50,1%-dochterondernemingen. Alle dochterondernemingen kennen een specifieke taak en zijn gericht op het leveren van kennis en innovatieondersteuning of het verstrekken van risicodragend kapitaal. Het volledige structuuroverzicht is opgenomen in bijlage 2 van dit jaarverslag.

Vestigingsplaats en afzetmarkt

De BOM richt zich als uitvoeringsorganisatie primair op ondernemingen en projecten in de private sector in Brabant. Met onze businesscel Foreign Investments zijn wij tevens internationaal actief. Deze activiteiten zijn gericht op het versterken van de Brabantse economie: enerzijds door het aantrekken van buitenlandse bedrijven voor de regio, en anderzijds – en in toenemende mate – om de buitenlandse ambities van Brabantse ondernemingen te ondersteunen. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg en daarnaast beschikken we in Jiangsu (China) over een lokale vertegenwoordiging van twee personen.

Financiering

Voor de financiering van onze activiteiten ontvangen we een jaarlijkse subsidiebijdrage van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Daarnaast hebben de opdrachtgevers geld ter beschikking gesteld via de door ons beheerde investeringsfondsen. De BOM mag de kosten voor het beheer van deze fondsen binnen de overeengekomen kaders dekken uit het fondsvermogen.

  • 1 In 2018 is hier het klantsegment BOM International Trade aan toegevoegd.