Enkelvoudige resultatenrekening over 2017 (na resultaatbestemming)

   

2017

 

2016

  

      

Managementvergoedingen en overige inkomsten

  

30.375

 

600

      

Apparaatskosten

     

Lonen en salarissen

(26)

1.686.831

 

1.731.731

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(27)

175.422

 

170.726

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

1.785

 

-1.300

 

Overige bedrijfskosten

(28)

-1.833.663

 

-1.900.557

 
      

Saldo bedrijfslasten

  

30.375

 

600

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

0

 

0

      

Resultaat deelnemingen

(29)

 

1.993.915

 

-1.337.223

      

Resultaat

  

1.993.915

 

-1.337.223