2017

 

2016

  

      

Managementvergoedingen en overige inkomsten

  

30.375

 

600

      

Apparaatskosten

     

Lonen en salarissen

(26)

1.686.831

 

1.731.731

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(27)

175.422

 

170.726

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

1.785

 

-1.300

 

Overige bedrijfskosten

(28)

-1.833.663

 

-1.900.557

 
      

Saldo bedrijfslasten

  

30.375

 

600

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

0

 

0

      

Resultaat deelnemingen

(29)

 

1.993.915

 

-1.337.223

      

Resultaat

  

1.993.915

 

-1.337.223