2017 was een goed jaar voor BOM Foreign Investments (FI). Nooit eerder begeleidden we in een jaar zoveel projecten. Deze stijging hangt vooral samen met de toegenomen interesse vanuit Azië. Tegelijkertijd zien we een afwachtende houding van Amerikaanse bedrijven. Aangezien Amerikaanse bedrijven normaliter verantwoordelijk zijn voor de grotere investeringsprojecten in Nederland en Brabant, staan hierdoor met name de arbeids- en kapitaalsintensieve investeringen onder druk.

Sinds vorig jaar is het team van FI ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe opdracht rondom internationale handelsbevordering. Een hoogtepunt was de totstandkoming van Trade & Innovatie NL. Dit initiatief moet leiden tot betere coördinatie en kennisuitwisseling tussen publieke organisaties, zodat we gezamenlijk meer kunnen betekenen voor Nederlandse bedrijven met internationale ambities.

Hoe creëren wij waarde?

De BOM trekt buitenlandse bedrijven aan die toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid en/of het innovatievermogen van Brabant. Wij richten ons zowel op bedrijven die toegang willen tot de Europese afzetmarkt (“market access”) als die aansluiting zoeken bij technologie en/of kennis voor product- of procesontwikkeling (“technology access”).

Samenwerking met partners

De meeste leads komen binnen via onze belangrijkste partner, het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Daarnaast werken wij intensief samen met regionale partners zoals Brainport Development, REWIN West-Brabant, de Brabantse steden en campussen als de High Tech Campus en Pivot Park. Ook genereren onze projectmanagers via events en buitenlandse reizen zelf leads, die we vervolgens in contact brengen met onze partners.

In het verdere proces hebben wij veelvuldig contact met potentiële buitenlandse investeerders om hun vraag helder te krijgen en hiervoor een passend aanbod te vinden in Brabant. Verder bieden we bedrijven informatie over bijvoorbeeld fiscaliteit, het woon- en leefklimaat en de arbeidsmarkt. Daarmee proberen we de kracht van Nederland en Brabant zo goed mogelijk te presenteren, onduidelijkheden weg te nemen, processen te versnellen en de onderhandeling over vestiging een grotere kans van slagen te geven.

Investor relations

Behalve het aantrekken van nieuwe investeerders, zetten we via “investor relations” ook in op behoud en groei van reeds in Brabant gevestigde buitenlandse bedrijven. Jaarlijks bezoeken wij ruim 100 bedrijven voor een intensief gesprek over de activiteiten, het vestigingsklimaat en toekomstige ontwikkelingen. Ons investor relations programma levert kennis, testimonials en nieuwe leads op en is een kostenefficiënte manier om bestaande buitenlandse bedrijvigheid te behouden en te laten groeien.

Onze inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot economische en maatschappelijke impact voor Brabant. Om onze opdracht goed te kunnen invullen, heeft FI in 2017 een subsidie ontvangen van 2 miljoen van de provincie en het ministerie van EZK. Uit deze subsidie worden onze eigen organisatie en medewerkers bekostigd, alsmede de ontwikkeling van marketing- en informatieproducten en de organisatie van evenementen voor bedrijven in binnen- en buitenland.

Internationale handelsbevordering

Tenslotte is het team van FI binnen de BOM ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe opdracht rondom internationale handelsbevordering. Na de succesvolle pilot in 2016 heeft de provincie voor 2017 0,7 miljoen ter beschikking gesteld om deze functie uit te bouwen.

Belangrijkste ontwikkelingen 2017

Dalende investeringsbereidheid Amerikaanse bedrijven

Het investeringsklimaat in Europa staat onder druk. Politieke ontwikkelingen, zoals de Brexit en de positiebepaling van de in 2017 aangetreden Amerikaanse regering, leiden tot onzekerheid in de markt. Zoals we in het jaarverslag 2016 al voorspelden, zien we vooral een terugloop in de investeringsbereidheid onder Amerikaanse bedrijven, traditioneel de grootste investeerders in Brabant. In 2016 waren de VS nog goed voor 38% (11 van de 29) van het totaal aantal projecten; vorig jaar was dat nog slechts 13% (5 van de 39). Bovendien zijn bedrijven eerder geneigd om grotere projecten, zoals productie en logistiek, uit te stellen. Daardoor wordt het uitdagender om onze ambities voor gecreëerde arbeidsplaatsen en geïnvesteerd kapitaal te realiseren.

Om het resultaat voor Brabant en Nederland in een moeilijke markt positief te beïnvloeden, gaan we in 2018 gericht op zoek naar kansen op de Amerikaanse markt. Zo verschuiven we onze focus naar sectoren waar nog wel geïnvesteerd wordt zoals High Tech en LifeSciences & Medtech. Daarnaast willen we onze contacten met current investors intensiveren. De VS zijn goed voor 400 van de 1500 buitenlandse bedrijven die in Brabant gevestigd zijn. We verwachten dat deze bedrijven eerder geneigd zijn om te investeren, omdat ze willen profiteren van de economische groei in Europa.

Gerichte acquisitie werpt vruchten af

Terwijl Amerikaanse bedrijven een afwachtende houding aannemen, zien we juist grotere investeringsbereidheid onder Aziatische ondernemingen. Deze bedrijven komen vooral naar Europa om in te spelen op de groeiende economie en afzetmarkt. Vorig jaar hebben we – getuige het recordaantal projecten met een groot aandeel voor Aziatische bedrijven - optimaal kunnen profiteren van deze trend.

Dit succes is vooral toe te schrijven aan onze gerichte acquisitiestrategie. We zetten onze capaciteit in toenemende mate in op een beperkt aantal landen en regio’s waar we de grootste kansen zien. Door deze focus zitten onze projectmanagers dichter op de vraag: ze zien sneller kansen en kunnen beter inschatten hoe ze die moeten verzilveren. In 2018 willen we onze projectmanagers - onze ogen en oren in de markt – meer bewegingsruimte geven, zodat ze nog beter kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden.

Veel projecten uit Taiwan

Gemeten in het aantal projecten mocht Taiwan zich vorig jaar – met acht projecten - voor het eerst de grootste investeerder in Brabant noemen. Zo opende het Taiwanese technologiebedrijf Advantech begin 2018 zijn vernieuwde pand in Eindhoven. Het gebouw dient behalve als saleskantoor ook als European Service Center, waardoor Advantech zijn applicaties dichter op de klant kan ontwikkelen. Overigens zien we steeds vaker dat B2B-bedrijven een R&D-functie of assemblage aan hun saleskantoor toevoegen: een op de vier nieuwe projecten in 2017 had een kenniscomponent.

In aanloop naar de opening van het vernieuwde gebouw organiseerde het team van FI een programma voor Chaney Ho, medeoprichter en Executive Board Director van Advantech. Hij gaf onder andere een drukbezochte lezing op de High Tech Campus en sprak met studenten en startups op de TU Eindhoven over innovatie en ondernemerschap. We zijn er trots op dat we buitenlandse bedrijven zoals Advantech ook op deze manier kunnen ondersteunen, waardoor zij een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan het Brabantse ondernemings- en innovatieklimaat.

Samenwerking met partners

Onze actieve portefeuille is in twee jaar tijd gegroeid van 85 naar 140 projecten. Om die groei te kunnen opvangen, moeten we efficiënter en effectiever werken. Dat doen we onder andere door de samenwerking met externe partners te intensiveren.

Behalve het NFIA, verdient vooral de samenwerking met onze regionale partners Brainport Development en REWIN vermelding. We delen actief informatie over marktontwikkelingen en werken vanuit een gemeenschappelijke projectadministratie. In toenemende mate beoordelen we vanuit onze gezamenlijke capaciteit en expertise wie de beste persoon is om een bepaald project op te pakken. Hierdoor kunnen we klanten beter bedienen.

Goede start op internationale handelsbevordering

Na de succesvolle pilot in 2016 heeft het team van FI zich vorig jaar met vol enthousiasme gestort op de nieuwe opdracht rondom internationale handelsbevordering. Het accent lag op het organiseren van missies en informatiebijeenkomsten, op matchmaking en op het uitvoeren van marktonderzoek in de strategische markten Jiangsu in China en Zuid-Duitsland.

De interesse onder Brabantse bedrijven is groot, en de feedback op onze dienstverlening is zeer positief. In totaal deden ruim 70 bedrijven mee aan de acht uitgaande en inkomende missies die we vorig jaar organiseerden. De grote belangstelling was ook zichtbaar tijdens de informatiebijeenkomst ‘Internationaal ondernemen’ die we eind vorig jaar met diverse partners organiseerden. Meer dan 200 bezoekers kwamen naar het Provinciehuis in Den Bosch om meer te leren over de ondersteuning die de BOM en onze nationale en regionale partners kunnen bieden aan bedrijven met internationale ambities.

Trade & Innovatie NL

Ook op handelsbevordering is samenwerking cruciaal. Een belangrijke mijlpaal was de ondertekening van het convenant Trade & Innovatie NL in januari 2018. Hiermee slaan acht publieke organisaties, waaronder de BOM, de handen ineen om Nederlandse bedrijven beter te ondersteunen op de internationale markt.

Hoewel er nog veel werk aan de winkel is, begint deze samenwerking nu al zijn vruchten af te werpen. Zo ondersteunden wij de regionale ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter uit Zuid-Holland bij de organisatie van hun Smart Manufacturing inspiratiereis naar München in maart van dit jaar, waarvoor ook bedrijven uit andere regio’s zich konden inschrijven. Op dezelfde manier zoeken wij voor toekomstige missies ondersteuning van partners binnen Trade & Innovatie NL en willen wij deze reizen zoveel mogelijk openstellen voor bedrijven buiten Brabant.

Als een van de initiatiefnemers van Trade & Innovatie NL zijn we erg trots op deze veelbelovende samenwerking. Door een betere afstemming van buitenlandse missies en onderlinge uitwisseling van kennis en contacten kunnen we Nederlandse bedrijven beter presenteren in het buitenland en daarmee de drempels voor internationaal zakendoen verlagen.

Resultaten 2017

 

Realisatie 2017

Doelstelling 2017

Doelstelling 2018

Aantal bevestigde projecten

39

30

30

Aantal directe nieuwe en behouden arbeidsplaatsen

1138

1000

1000

Min. bedrag aan buitenlandse investeringen in € miljoen

134,50

100

100

% Projecten in Brabantse topclusters

85

90

90

% Projecten met R&D activiteiten

26

15

15

 

Realisatie 2017

Doelstelling 2017

Doelstelling 2018

Aantal handelsmissies (in- en uitgaand)

8

6 tot 8

6 tot 8

Aantal informatiebijeenkomsten

8

3 tot 4

3 tot 4

Aantal bedrijven dat deel heeft genomen aan missies

73

60

60

Aantal matchmaking-gesprekken

394

300

300

Toelichting

Een bevestigd project houdt in dat een buitenlands bedrijf zijn Brabantse plannen heeft vastgelegd en daarbij voor de komende drie jaar een verwachting heeft uitgesproken voor wat betreft investeringsniveau en werkgelegenheid.

Awards

De gekozen strategie van FI voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven levert niet alleen goede resultaten op, maar oogst ook waardering van experts in Europa. In februari 2018 behaalde Brabant – in een veld van 150 deelnemers – de tweede plek in fDi’s European Cities & Regions of the Future ranking voor de beste strategie.

Vooruitzichten 2018

Op basis van de portefeuille verwachten we het aantal projecten van vorig jaar in 2018 te kunnen evenaren. Ook hopen we een stijging te zien in gecreëerde arbeidsplaatsen en geïnvesteerd kapitaal, met name vanuit reeds in Brabant gevestigde buitenlandse bedrijven. Meer duidelijkheid over de gevolgen van de Brexit resulteert naar verwachting in een verschuiving van logistieke stromen naar het Europese vasteland. Het is echter onduidelijk hoe de sterk teruglopende vraag vanuit Noord-Amerika zich verder ontwikkelt. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en indien nodig zullen we de accenten in onze acquisitie-inspanningen verleggen.

Meer interne samenwerking

In 2018 breiden we de samenwerking met andere activiteiten binnen de BOM uit. We gaan bijvoorbeeld gerichter acquireren op buitenlandse bedrijven die de bedrijvigheid rondom de ontwikkelthema’s kunnen stimuleren. Vorig jaar hebben we samen met de collega’s van Ecosysteemontwikkeling een propositie ontwikkeld op suikerverwaarding, waardoor we buitenlandse bedrijven beter kunnen uitleggen wat Brabant op dit thema te bieden heeft.

Hetzelfde geldt voor de synergie tussen FI en internationale handelsbevordering. Netwerken die we bij de promotie van Nederlandse bedrijven in het buitenland aanboren, kunnen we ook inzetten voor FI. En dat geldt natuurlijk ook andersom. Zo zal het team van handelsbevordering in de VS, dat dit jaar wordt toegevoegd als derde strategische markt naast China en Duitsland, zoveel mogelijk gebruik maken van het bestaande netwerk van FI – en natuurlijk ook van de partners binnen Trade & Innovatie NL.