Met dit jaarverslag legt de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) verantwoording af over de belangrijkste ontwikkelingen, activiteiten en prestaties in 2017. Samen met partners ondersteunen wij bedrijven en duurzame energieprojecten bij hun groeiversnelling, zodat zij kunnen bijdragen aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige Brabantse economie. Onze economische en maatschappelijke impact is onlosmakelijk verbonden met onze rol als publieke onderneming, en loopt daarom als een rode draad door dit jaarverslag.

Wat is nieuw in dit jaarverslag?

2017 was het eerste uitvoeringsjaar van het nieuwe meerjarenplan. Daarin hebben we aangegeven dat we ondernemingen als klant centraal willen stellen in onze organisatie en werkwijze. Als gevolg daarvan communiceren we niet meer over afdelingen, maar over klantsegmenten.

In het meerjarenplan hebben we met onze aandeelhouders en subsidiënten afspraken gemaakt over onze doelstellingen en activiteiten voor de meerjarenperiode 2017-2020. We kijken daarom in dit verslag niet alleen naar de prestaties in het voorbije verslagjaar, maar plaatsen deze ook nadrukkelijk in de bredere context van de meerjarige doelstellingen.

In onze ambitie om eenduidig te rapporteren over financiële en niet-financiële aspecten van onze bedrijfsvoering rapporteren we in dit jaarverslag op basis van de wereldwijd geaccepteerde GRI Sustainable Reporting Standards (GRI SRS). Verder hebben we in hoofdstuk 2 een dashboard opgenomen, waarmee we meer inzicht willen verschaffen in onze impact voor Brabant. Het dashboard, dat vanaf eind 2017 op onze website staat, laat zien hoe we presteren ten opzichte van onze belangrijkste ambities: het aantal bedrijven dat we ondersteunen, geïnvesteerd vermogen, nieuw gecreëerde werkgelegenheid en gerealiseerde CO2-reductie. In 2018 gaan we ook klanttevredenheid meten, zodat we kunnen toetsen of klanten onze nieuwe werkwijze daadwerkelijk positief ervaren.

  • 1 In 2018 is hier het klantsegment BOM International Trade aan toegevoegd.