Behalve de dienstverlening aan Brabantse groeibedrijven, buitenlandse ondernemingen en duurzame energieprojecten, is de BOM ook beschikbaar om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt of aanvullende behoeften van onze opdrachtgevers. In 2017 werkten we aan de volgende bijzondere opdrachten:

  • BOM Bedrijfslocaties

  • ROW

  • Shared Facility Fund

  • Pivot Park

  • Breedbandfonds Brabant

Hieronder doen we per opdracht beknopt verslag van onze belangrijkste activiteiten en prestaties.

Bedrijfslocaties

Na het herzien van de BHB-opdracht door de provincie in 2016 en de daaruit volgende personele aanpassing, is in 2017 gezorgd voor zowel een juiste overdracht van projecten aan de provincie als een herziening van het businessplan voor de resterende portefeuille. Beide aandachtspunten zijn zowel juridisch als administratief in 2017 afgerond en geven daarmee helderheid voor de ambities in de komende jaren.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2017:

  • Positieve ontwikkelingen bij lokale en regionale herstructureringsfondsen. Na Tilburg in 2016 hebben we vorig jaar het Fons-concept ook toegepast op het lokale herstructureringsfonds in Breda. Zowel in Breda als in Tilburg krijgt het merk ‘Fons’ - mede dankzij onze inzet op het gebied van marketing - steeds meer bekendheid onder de doelgroep: ondernemers die tegen huisvestingsproblemen aanlopen. In Tilburg zijn onder de Fons-vlag al diverse initiatieven ondersteund, en ook in Breda is inmiddels de eerste investering goedgekeurd. Verder zijn in Veldhoven belangrijke stappen gezet in de gedeeltelijke herontwikkeling van bedrijventerrein De Run, wat dit jaar tot de eerste investeringen moet leiden.

  • Exits. In 2017 is een drietal exits gerealiseerd, waarbij de contractuele afspraken met partners zijn gerespecteerd. Daarnaast hebben we voorbereidingen getroffen voor meer exits in 2018.

  • Opening beveiligde truckparking Hazeldonk. Na jarenlange inspanningen van BOM Bedrijfslocaties werd in oktober de beveiligde truckparking op het terrein Hazeldonk bij Breda officieel geopend. De BOM fungeerde als projectregisseur, stelde middelen ter beschikking en slaagde erin om EU-subsidie te verkrijgen. Inmiddels wordt de parking intensief gebruikt en is het aantal aangiften van ladingdiefstal drastisch gedaald.

ROW

Mede dankzij de inspanningen van het team van Bedrijfslocaties komen in 2018 via het Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties (ROW) middelen beschikbaar voor de ruimtelijke economische ontwikkeling op bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. In het afgelopen jaar is samen met de publieke partners hard gewerkt aan de vormgeving en inrichting van de samenwerkingsstructuur. Dit resulteerde eind 2017 in het definitieve besluit om het ROW op te richten. In het voorjaar van 2018 gaat het fonds, dat een bijdrage moet leveren aan de economische dynamiek op bestaande bedrijventerreinen, van start.

Shared Facility Fund

In het eerste kwartaal van 2017 heeft de BOM het haalbaarheidsonderzoek voor de mogelijke oprichting van een Shared Facility Fund afgerond. De belangrijkste vraag: hebben Brabantse groeibedrijven behoefte aan een fonds dat toegang faciliteert tot gedeelde faciliteiten zoals cleanrooms, laboratoria en kapitaalintensieve equipment? Op basis van een marktverkenning is vastgesteld dat hierin geen aanvullende rol voor de BOM is weggelegd.

Pivot Park

Medio 2017 hebben we onze participatie in OLSP Holding B.V. overgedragen aan de provincie. Met het meerjarige businssplan dat in 2016 is afgerond én de bijbehorende vervolgfinanciering ligt er een stevig fundament voor de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid in deze bruisende lifesciencescommunity. Als BOM zullen we ons blijven inspannen voor zowel de ontwikkeling van het ecosysteem als de groeiversnelling van op Pivot Park gevestigde bedrijven.

Breedbandfonds Brabant

In 2016 kwam de breedbandmarkt volop in beweging, waardoor een groot deel van de Brabantse digitaliseringsagenda is ingevuld door een commerciële partij. Om deze reden hebben we de organisatie van het Breedbandfonds in 2017 afgebouwd. Het fonds beperkt zich vooralsnog tot het monitoren van de ontwikkelingen in de markt en het beheren van lopende projecten.