Materiële onderwerpen

Als regionale ontwikkelingsmaatschappij bouwt de BOM samen met partners aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige economie. Daarbij is het zaak om de behoeftes en belangen van onze stakeholders op een juiste wijze in te passen in onze strategie en onze bedrijfsactiviteiten. Onze stakeholders zijn partijen die betrokken zijn in ons proces van waardecreatie en die een belang hebben bij onze dienstverlening.

Om te bepalen welke (toekomstige) onderwerpen voor onze stakeholders en voor de BOM van belang zijn, hebben we eind 2016 een zogeheten ‘materialiteitstoets’ uitgevoerd. In 2017 hebben we – tijdens de operationalisering van de nieuwe strategie – in gesprekken met diverse stakeholders getoetst of de genoemde materiële onderwerpen nog steeds actueel zijn.

Hieruit kwamen slechts twee wijzigingen naar voren: het onderwerp ‘Portfoliomanagement’ heeft voor stakeholders aan belang ingeboet, terwijl ‘Internationalisering’ voor zowel de BOM als voor stakeholders juist belangrijker is geworden. Dit laatste vloeit niet alleen voort uit de toegenomen internationale groeikansen voor Brabantse bedrijven maar ook uit de nationale en regionale ambities om onze open economie te versterken. Om inzicht te geven in de relatieve belangen die zowel de stakeholders (extern) alsook de BOM (intern) hechten aan de geïdentificeerde onderwerpen, is onderstaand overzicht opgenomen.

Toelichting op de materiële onderwerpen

Voor de BOM vormen de thema's 'Maatschappelijke Impact', 'Financiering', 'Samenwerking', 'Kennisintensivering', 'Internationalisering', 'Werkgelegenheid' en 'Technologische Ontwikkeling' de materiële onderwerpen binnen onze strategische koers. Onze activiteiten richten zich op het creëren van impact in Brabant en zodoende hebben deze materiële thema’s vooral hun weerslag op partijen in de waardeketen. Met onze expertise, ons netwerk en financieringen versterken we de maatschappelijke impact van ondernemend Brabant op het gebied van lokale werkgelegenheid, samenwerking, kennis, technologie en duurzaamheid. De materiële onderwerpen ‘Financiering’ en ‘Maatschappelijke Impact’ hebben ook effect op de BOM zelf. Zo moeten we als organisatie financieel gezond zijn en blijven om ook in de toekomst waarde te kunnen leveren en streven we ernaar om onze negatieve milieu impact zo veel mogelijk te reduceren.

De geactualiseerde resultaten van de materialiteitstoets gebruiken we om focus aan te brengen in ons verslag. De business cellen en support cellen (zie paragraaf 5.5) dragen een gedeelde verantwoordelijkheid voor de resultaten op de materiële onderwerpen. In bijlage 1 is een geïntegreerde tabel opgenomen waarin de samenhang tussen materiële onderwerpen (inclusief toelichting) en de KPI’s voor 2017 wordt verduidelijkt. In hoofdstuk 6 ‘Operationele ontwikkelingen’  behandelen we de in 2017 behaalde doelstellingen en resultaten ten aanzien van deze KPI's. 

Communicatie met stakeholders

Vanuit onze ambitie om de economie duurzaam te versterken, zoeken we zoveel mogelijk de samenwerking met partners en zetten we ons netwerk in om bedrijven, kennisinstellingen en overheden in binnen- en buitenland met elkaar te verbinden. De medewerkers en het management van de BOM zijn daarom dagelijks in gesprek met stakeholders.

Maar ook buiten onze dagelijkse contacten zoeken we proactief de dialoog met stakeholders. Daarmee proberen we meer inzicht te krijgen in hun verwachtingen en tegemoet te komen aan hun informatiebehoefte. Het onderstaande overzicht bevat meer details over de communicatie met belanghebbenden, zoals de besproken onderwerpen en resultaten van de dialoog.

Stakeholder groep

Vorm van dialoog

Belangrijkste aspecten in 2017

Doelstellingen en resultaten van de dialoog

Medewerkers

Periodieke medewerker bijeenkomsten (updates), 'gongmomenten', afdelings- en teamoverleggen, beoordelingssystematiek, intranet

Voorbereiding Meerjarenplan 2017-2020. Uitvoering Activiteitenplan 2017. Nieuwe organisatiestructuur. Geboekte successen in 2017. Cultuur en gedrag binnen de BOM.

Stimuleren van betrokkenheid van medewerkers bij en invloed op de inhoud van het meerjarenplan 2017-2020 alsmede de uitvoering van het activiteitenplan 2017. Bewerkstelligen invloed medewerkers op klantgericht werken middels zelforganiserende teams.

Brabantse ondernemers

Organiseren van bijeenkomsten ten behoeve van diverse doelgroepen waaronder Capital Connects (1 x per jaar), eindejaarsbijeenkomst. Actief betrekken portfolio-bedrijven bij dienstenontwikkeling.

Verwachtingen die leven bij ondernemers. Inventarisatie behoeften. Ontwikkelingen bij de betrokken ondernemingen. Het in contact brengen van ondernemers met andere ondernemingen en/of kennisinstellingen.

Scherper beeld van de verwachtingen van ondernemers voor de reguliere wijze van ondersteuning inclusief verwerking daarvan in het meerjarenplan 2017-2020 .

Buitenlandse ondernemers

Periodieke contacten met individuele bedrijven alsook gezamenlijke events met bedrijven. Participatie van BOM aan internationale handels-missies. Gerichte reizen van medewerkers naar bepaalde landen.

Ondersteunen van de investeringsplannen van buitenlandse bedrijven en het assisteren bij de keuze voor Nederland/ Brabant. Onderhouden van contacten met buitenlandse bedrijven die reeds geïnvesteerd hebben in Brabant (current investors).

Creatie van gerichte samenwerkingsverbanden voor investeringen in Brabant alsmede leads voor de creatie en/of behoud van regionale werkgelegenheid.

Kennisinstellingen

Periodieke overleggen en specifieke kennisbijeenkomsten

Thematische kennisintensivering en ondersteuning valorisatieprogramma's

Identificeren en signaleren van technologische ontwikkelingen en verbinden van kennisdragers met bedrijven

Triple helix partners

Periodieke overleggen en plenaire bijeenkomsten

Uitwerking impulsprogramma's en doorontwikkeling samenwerking nieuwe meerjarenperiode

Actualiseren van de structurele samenrelaties en voorbereiden partnermodel

Lokale overheden

Periodieke projectvergaderingen met gemeentes en meerdere beleidsmatige contacten.

Versterken economische agenda en ambities van diverse gemeentes en begeleiding bij vestiging van buitenlandse bedrijven

Mogelijkheden tot verbeteringen aan bedrijventerreinen via herstructueringsfondsen en ondersteunen / adviseren bij lokale economische thema's.

Aandeelhouders / subsidieverstrekkers

Jaarlijkse Algemene Vergadering. 2 à 3 keer per jaar Informeel Aandeelhoudersoverleg. Kwartaalgesprekken met de Provincie Noord-Brabant.

Afleggen verantwoording over besteding subsidiegelden 2017. Geboekte (kwartaal)resultaten 2017. Meerjarenplan 2017-2020 en activiteitenplan 2018 inclusief bijbehorende begrotingen. Specifieke onderwerpen zoals staatssteun, WNT, terugdringen hoogte van de subsidie en invoering van de VpB plicht.

Consensus over meerjarenplan 2017-2020 en activiteitenplan 2017. Accordering nieuwe organisatie-structuur. Pro-actieve en gedegen uitwisseling van BOM resultaten en helderheid over specifieke onderwerpen.

Wat zeggen onze stakeholders over ons?

We hebben ons succes mede te danken aan de BOM. Het team kijkt verder vooruit, denkt mee in alle facetten van de bedrijfsontwikkeling en zet zich volledig in voor gezonde groei van ondernemingen en teams.

Managing Director Mark Menting van Smart Robotics

Zonder de experts van de BOM was het niet gelukt om Truckparking Hazeldonk van de grond te krijgen. Terwijl banken huiverig waren, schoot de BOM te hulp door een deel van het vastgoed te financieren, Europese subsidies veilig te stellen en een erfpachtconstructie te regelen. Daardoor zijn private financiers bij volgende parkings mogelijk wél geïnteresseerd.

Ton Barten, exploitant van Truckparking Hazeldonk

Steeds meer Taiwanese bedrijven vestigen zich in Brabant. Behalve de aantrekkingskracht van de regio heeft dat ook te maken met het feit dat de BOM actief contacten onderhoudt in Taiwan (...) Toen ons pand te klein werd, was hun hulp heel waardevol. De BOM bracht ons in contact met lokale vastgoedkenners en architecten en hielp ons een bouwvergunning te krijgen van de gemeente.

Jeff Shih, VP Global Services bij Advantech

Door de financiële en organisatorisch-juridische ondersteuning van BOM Renewable Energy zijn wij enorm geholpen. De BOM heeft dedicated mensen met een enorme knowhow, echte energiespecialisten die professioneel en snel acteren. Ze spreken dezelfde taal en zijn een fijne gesprekspartner. Hun steun draagt bij aan nieuwe ontwikkelingen en een snellere verduurzaming van bedrijven en daarmee van Brabant.

Joost Vermeer, eigenaar Mijn Zonneveld

De BOM en de provincie Brabant hebben veel voor ons betekend. Ze hebben ons geholpen bij het binnenhalen van subsidieprogramma’s, wat veel vertrouwen wekte bij investeerders. Ook mochten wij gebruik maken van hun juristen, netwerk en tools in Brussel. In onze opkomende industrie is het cruciaal om de Europese wet- en regelgeving te beïnvloeden. Zonder Brabantse support was dat een stuk moeilijker geweest. Ook in de huidige groeifase weten we ons verzekerd van deze support.

Kees Aarts, medeoprichter en CEO Protix