2017 was het eerste uitvoeringsjaar van de aangepaste strategie van de BOM. Via deze strategie, die in nauw overleg met onze stakeholders tot stand kwam, spelen we in op risico’s en kansen in onze omgeving en creëren we vanuit onze kracht als ontwikkelingsmaatschappij toegevoerde waarde voor Brabant. Hieronder volgt een beknopt overzicht van onze missie, visie en strategie. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het meerjarenplan 2017-2020.

Missie en visie

Als regionale ontwikkelingsmaatschappij bouwt de BOM samen met partners aan een sterke, duurzame en toekomstbestendige Brabantse economie. Zo helpen we veelbelovende en ambitieuze bedrijven sneller te groeien, werken we via ontwikkelthema’s aan de economie van morgen, verzilveren we internationale kansen en ondersteunen we de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dat moet onder andere resulteren in versterking van de internationale concurrentiepositie, werkgelegenheidsgroei, CO2-reductie en de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke opgaven.

Strategie

Ondernemerschap speelt een sleutelrol in de verwezenlijking van onze missie. Daarom willen we een groeiversneller zijn voor ondernemingen, zodat zij op hun beurt een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame versterking van de Brabantse economie. We richten ons op drie typen ondernemingen[1]:

  1. Vernieuwende Brabantse mkb-bedrijven met groeipotentie en -ambitie

  2. Duurzame energieprojecten

  3. Buitenlandse ondernemingen (die zich willen vestigen) in Brabant

Daarnaast dragen we via ecosysteemontwikkeling bij aan een stimulerende bedrijfsomgeving waarin nieuwe business ideeën optimaal kunnen gedijen.

Operationalisering van de strategie

Of het nu gaat om digitalisering, verduurzaming of internationalisering, de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Bovendien is het voor bedrijven cruciaal om de kansen die voortvloeien uit de wereldwijde economische groei tijdig te signaleren en verzilveren. Deze dynamische context vraagt om een slagvaardige ontwikkelingsmaatschappij die werkt aan een economisch systeem dat voortdurend innovatie uitlokt en groei bevordert.

Tegen deze achtergrond voorziet onze aangepaste strategie in de nodige aanpassingen van de eigen organisatie zowel op het gebied van resultaten, interne processen, organisatiestructuur maar bovenal ook organisatiecultuur. Deze wijzigingen zullen voor onze klanten en overige stakeholders merkbaar worden door:

- Ons aanbod (propositie). Al onze (potentiële) klanten zijn op zoek naar de juiste groeidrijvers voor succes. Als BOM bieden we onze kennis (‘organiseren’), ons netwerk (‘verbinden’) en ons kapitaal (‘investeren’) aan om de beoogde groeiambities en -potentie te realiseren.

- Onze focus (resultaten). De bijdrage die wij leveren aan onze (potentiële) klanten is er op gericht om impact te genereren voor zowel het individuele bedrijf alsook voor Brabant op economisch, maatschappelijk en financieel gebied. Wij hebben de ambitie om deze impact meer zichtbaar te maken.

- Onze aanpak (‘guiding principles’). Onze aanpak zal in toenemende mate herkend worden doordat we denken en werken vanuit onze waardeketen waarbij de klantbehoefte centraal staat. Zowel met onze partners als tussen de verschillende BOM-cellen werken we aan een heldere rolverdeling om resultaat te behalen. Om de belofte aan onze klanten, onze stakeholders en onszelf concreet vorm te geven, zijn ‘guiding principles’ geformuleerd waarmee we helder maken wat van ons mag worden verwacht.

  • 1 In 2018 is hier het klantsegment BOM International Trade aan toegevoegd.