Het waardecreatiemodel van de BOM geeft op compacte wijze inzicht in onze rol in, en invloed op het economisch systeem en laat zien hoe wij waarde willen creëren voor Brabant. Via onze missie en strategie geven we sturing aan ons proces voor waardecreatie, dat we in het onderstaande schema verder hebben uitgewerkt. Het waardecreatiemodel kan gezien worden als sluitstuk van onze bedrijfsvoering, waarin de verschillende onderdelen en processen binnen de BOM samenkomen. Onze missie vormt hierbij het uitgangspunt en staat daarom bovenaan.

Het model beschrijft de input, het bedrijfsmodel, de output en de impact van de BOM en is opgebouwd volgens het raamwerk van de International Integrated Reporting Council (IIRC). Via de klantsegmenten bieden wij kapitaal, ondersteuning, kennis en contacten die bedrijven in staat stellen om een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid, groei en verduurzaming van Brabant. Daarnaast richten de teams ecosysteemontwikkeling en product development zich samen met partners op de kansen voor de Brabantse economie van morgen.

De BOM maakt voor haar dienstverlening gebruik van verschillende vormen van ‘assets’, zoals ons netwerk, onze medewerkers die werkzaam zijn in en voor de regio Brabant en onze financiële middelen, zoals fondskapitaal en subsidies beschikbaar gesteld door onze aandeelhouders (pnb en het ministerie EZK). Deze vormen van kapitaal zijn nodig om de BOM in continuïteit te kunnen laten functioneren en blijvend waarde te kunnen toevoegen. Ons netwerk van partners vormt een belangrijk fundament in het bovenstaande model.

Door het uitvoeren van onze strategie sturen wij op de impact die wij willen bereiken. De ondernemingen die wij ondersteunen middels onze klantsegmenten ontwikkelen oplossingen voor maatschappelijke opgaven en zorgen voor economische groei en banencreatie in Brabant. Om te kunnen innoveren en groeien hebben bedrijven behoefte aan een ecosysteem dat optimaal toegang biedt tot de belangrijkste groeidrijvers zoals kapitaal, marktkennis en relevante contacten. Gegeven deze behoefte willen we bijdragen aan de optimale beschikbaarheid van en toegang tot deze resources.

Het bedrijfsmodel en de werkzaamheden van de BOM staan aan de basis van de resultaten (output). Deze resultaten vormen de directe bijdrage van de BOM aan de maatschappij, zoals het geïnvesteerd vermogen in bedrijven en projecten, maar ook het aantal gesloten samenwerkingsverbanden of (reductie in) CO2-emissies. De impact van de gerealiseerde output draagt vervolgens bij aan de toegevoegde waarde voor ondernemingen en van ondernemingen aan de maatschappij en de regio Brabant in het bijzonder.