ACTIVA

 

31 december 2017

 

31 december 2016

 
  

Vaste activa

     
      

Materiële vaste activa

(17)

    

Andere vaste bedrijfsmiddelen

  

422.972

 

562.586

      

Financiële vaste activa

(18)

    

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

33.067.066

 

43.315.733

 

Vorderingen op maatschappijen waarin wordt

     

deelgenomen voorzover geen groepsmaatschappij

 

5.497.907

 

6.305.761

 
   

38.564.973

 

49.621.494

Vlottende activa

     
      

Vorderingen

(19)

    

Handelsdebiteuren

 

6.050

 

4.961

 

Vordering op participanten

 

30.704

 

0

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

678.134

 

11.870

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

43.858

 

71.876

 
   

758.746

 

88.707

      

Liquide middelen

  

1.688.142

 

1.129.288

      
      

Totaal

  

41.434.833

 

51.402.075

PASSIVA

 

31 december 2017

 

31 december 2016

 
  

Eigen vermogen

     

Gestort kapitaal

(20)

733

 

733

 

Agioreserve

(21)

32.508.879

 

42.895.676

 

Algemene reserve

(22)

508.180

 

-1.516.031

 
      
   

33.017.792

 

41.380.378

      

Voorzieningen

(23)

    

Overige voorzieningen

     

Voorziening deelnemingen

  

0

 

1.886.080

      

Langlopende schulden

(24)

    

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappij

  

3.233.406

 

4.041.260

      

Kortlopende schulden

(25)

    

Schulden aan leveranciers

 

213.987

 

195.897

 

Schulden uit hoofde van projecten

 

0

 

200.000

 

Rekening-courant derden

 

0

 

271.250

 

Rekening-courant groepsmaatschappijen

 

3.868.975

 

2.045.150

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

333.058

 

353.894

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

767.615

 

1.028.166

 
   

5.183.635

 

4.094.357

      

Totaal

  

41.434.833

 

51.402.075