2017

 

2016

  

      

Netto-omzet

(12)

3.258.989

 

5.948.660

 

Overige bedrijfsopbrengsten

 

9.682.908

 

11.970.931

 
      

Som der bedrijfsopbrengsten

  

12.941.897

 

17.919.591

      

Lonen en salarissen

(13)

8.270.414

 

10.090.717

 

Pensioenlasten

(13)

741.865

 

851.900

 

Overige sociale lasten

(13)

855.660

 

903.195

 

Afschrijvingen op materiële vaste activa

(14)

514.359

 

516.873

 

Overige bedrijfskosten

(15)

3.315.939

 

6.878.252

 
      

Som der bedrijfslasten

  

13.698.237

 

19.240.937

      

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa

     

behoren en van effecten

 

-699.616

 

1.121.030

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

 

-89.881

 

220.771

 

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa

     

behoren en van effecten

 

3.010.418

 

-1.566.788

 

Rentelasten en soortgelijke kosten

 

-109.609

 

-87.416

 
      

Uitkomst der financiële baten en lasten

(16)

 

2.111.312

 

-312.403

      

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

  

1.354.972

 

-1.633.749

      

Vennootschapsbelasting

  

-205.778

 

-151.242

      

Resultaat deelneming / participaties

  

1.699.892

 

-184.084

Aandeel derden

  

-855.171

 

631.852

      

Resultaat

  

1.993.915

 

-1.337.223