AV Algemene Vergadering (van aandeelhouders)
BBRA Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren
BD (BOM) Business Development
BHB Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijfslocaties
BIC Brainport Industrie Campus
CAP (BOM) Capital
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CID Current Investor Development Programma
DPL-BT Duurzaamheidsprofiel Locatie voor Bedrijventerreinen
EFB Energiefonds Brabant
ESCo Energy Service Company
FI (BOM) Foreign Investments
FTE Full Time Equivalent
GRI Global Reporting Initiative
GS College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
HR Human resources
HTSM High Tech Systemen en Materialen
HTCE High Tech Campus Eindhoven
IC Investeringscommissie
ILO International Labour Organization
KPI Key Performance Indicator, prestatie-indicator
LS&HF Life Sciences & Health Fund
Mabib Maatschappij voor Breedband in Brabant
MINEZK Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
MIT MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren
MJP Meerjarenplan
MKB Midden- en kleinbedrijf
MSD Merck Sharp & Dohme
MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NFIA Netherlands Foreign Investment Agency
NGA Next Generation Access (breedbandnetwerk)
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OLSP Oss Life Sciences Park, nu bekend onder de naam Pivot Park
OPZuid Operationeel Programma Zuid-Nederland
PHP Provinciaal Herstructureringsprogramma
PNB Provincie Noord-Brabant
PRI Principles of Responsible Investment
RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
RVC Raad van Commissarissen van BOM Holding B.V.
WBSO Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk
WKO Warmte/koudeopslag