31-12-2017

31-12-2016

 

   

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin

  

wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen

72.816.133

73.500.733

Overige schulden

9.803.116

8.331.915

 

82.619.249

81.832.648

Voor een bedrag groot € 69.582.727 is de resterende looptijd langer dan 5 jaar.

Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen, voor zover geen groepsmaatschappijen
 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

3.233.406

4.041.260

Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

11.491.823

10.947.176

Lening PNB inzake OLSP Holding (achtergesteld)

0

6.282.000

Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

2.000.000

2.000.000

Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

2.000.000

2.000.000

Lening PNB/EZK/Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel

5.727.838

3.600.000

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

10.500.000

10.500.000

Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant: boven-nominaal leningdeel

23.682.091

23.125.100

Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

9.093.743

6.077.810

Lening PNB inzake Breedbandfonds Brabant

4.043.698

3.198.650

Lening PNB inzake OLSP Holding

0

595.849

Lening PNB inzake Cleantechfonds Brabant

1.043.534

1.132.888

 

72.816.133

73.500.733

10.1 Lening PNB inzake SOFB (achtergesteld)

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

4.041.260

6.866.764

Aflossingen

-140.000

-480.000

Dekking fondskosten en participatieresultaten SOFB

-742.970

-2.423.932

Rente

75.116

78.428

Stand per 31 december

3.233.406

4.041.260

De BOM heeft van de Provincie Noord-Brabant een variabele lening ontvangen ten behoeve van de investeringen van het Spin-off Fonds Brabant B.V. (SOFB). De lening wordt onder dezelfde condities doorgeleend aan SOFB en is verantwoord onder de financiële vaste activa (leningen u/g). De rente bedraagt 1,16% en wordt bij de hoofdsom geschreven. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in SOFB.

Indien SOFB niet in staat is de lening af te lossen, hoeft de BOM hetzelfde gedeelte van de lening ook niet af te lossen aan provincie Noord-Brabant. De overeenkomst is van kracht tot het moment dat fondsen en spin-offs alle verplichtingen jegens SOFB hebben voldaan, dan wel tot het moment dat de BOM geen aandelenbelangen in fondsen en spin-offs meer houdt.

10.2 Lening PNB inzake Biobased Brabant Fonds

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

10.947.176

10.858.015

Dekking fondskosten

-130.192

-221.625

Dekking participatieresultaten

674.839

310.786

Stand per 31 december

11.491.823

10.947.176

BOM Capital II B.V. heeft van de Provincie Noord-Brabant een lening ontvangen ten behoeve van het Biobased Brabant Fonds B.V. (BBF). De lening is onder dezelfde condities doorgeleend aan BBF. Er is geen rente verschuldigd. Aflossingen worden gefinancierd uit de opbrengsten die gerealiseerd worden met de participaties in BBF. De lening dient afgelost te worden op 31 december 2022. In 2013 is additioneel € 3.000.000 verstrekt ten behoeve van participaties op het gebied van waterbesparingstechniek. Deze lening dient afgelost te worden op 12 september 2025.

10.3 Lening PNB inzake OLSP Holding B.V.

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

6.282.000

6.282.000

Mutatie i.v.m. vervreemding OLSP Holding B.V.

-6.282.000

0

Stand per 31 december

0

6.282.000

Deze renteloze lening tussen PNB en OLSP Holding is met de vervreemding overgedragen waardoor geen verplichting meer resteert.

10.4 Lening PNB inzake Holst

De door de Provincie Noord-Brabant aan de BOM verstrekte lening van € 3.000.000 ter financiering van de in 2014 aangeschafte licentie-portefeuille is in 2014 afgewaardeerd naar nihil nadat op de licentie-portefeuille in 2014 eveneens een impairment had plaatsgevonden van € 3.000.000. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de immateriële vaste activa.

10.5 Lening PNB inzake Life Sciences & Health Fund

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

2.000.000

2.000.000

Verstrekkingen

0

0

Stand per 31 december

2.000.000

2.000.000

Life Sciences & Health Fund B.V. (LS&HF) heeft van de Provincie Noord-Brabant leningen ontvangen. Er is geen rente verschuldigd. In 2016 is de opdracht van LS&HF in overleg met de provincie en EZK aangepast. LS&HF zal opbrengsten vanaf 1 januari 2016 niet meer opnieuw aanwenden voor participaties.

Aflossing vindt plaats vanaf 31 december 2018 indien en voor zover LS&HF opbrengsten heeft ontvangen uit participaties en leningen na aftrek van de gerealiseerde en nog te realiseren fondskosten. De geldlening moet uiterlijk op 31 december 2022 zijn terugbetaald.

10.6 Lening EZK inzake Life Sciences & Health Fund

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

2.000.000

2.000.000

Verstrekkingen

0

0

Stand per 31 december

2.000.000

2.000.000

Voor een toelichting op de lening wordt verwezen naar 10.5.

10.7 Lening PNB / EZK / Capital I inzake Life Sciences & Health Fund: bovennominaal leningdeel
 

2017

2016

 

Life Sciences & Health Fund:

  

Stand per 1 januari

3.600.000

3.600.000

- dekking fondskosten

-693.236

-588.166

- dekking participatieresultaten

2.821.074

588.166

Stand per 31 december

5.727.838

3.600.000

Op de bestaande leningovereenkomst die overeengekomen zijn met betrekking tot het Life Sciences & Health Fund is een allonge opgesteld.

In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreden dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”. Het boven-nominale leningdeel komt pro-rata toe aan de leningverstrekkers.

10.8 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

10.500.000

22.500.000

Aflossingen

0

-12.000.000

Stand per 31 december

10.500.000

10.500.000

10.9 Lening PNB inzake Innovatiefonds Brabant – boven-nominaal leningdeel

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

23.125.100

25.720.562

Dekking fondskosten

-3.179.748

-2.676.668

Dekking participatieresultaten

3.736.739

81.206

Mutaties boekjaar

0

0

Stand per 31 december

23.682.091

23.125.100

De provincie Noord-Brabant heeft aan Innovatiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 125.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Innovatiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Innovatiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Innovatiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Innovatiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Innovatiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Innovatiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het Innovatiefonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Innovatiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld. In de allonge op de geldlening is bepaald dat positieve resultaten worden toegevoegd aan de lening. Indien hierdoor de nominale waarde van de lening wordt overschreven dan wordt deze overschrijding aangeduid met de term “boven-nominaal”.

10.10 Lening PNB inzake Energiefonds Brabant

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

6.077.810

5.438.140

Verstrekkingen

3.700.000

1.400.000

Dekking fondskosten

-949.196

-844.537

Dekking participatieresultaten

265.129

84.207

Stand per 31 december

9.093.743

6.077.810

De provincie Noord-Brabant heeft aan Energiefonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 60.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Energiefonds zoals uiteengezet in het businessplan en met inachtneming van de aandeelhoudersinstructie. De lening heeft een looptijd van maximaal 24 jaar tot uiterlijk 31 december 2037. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Energiefonds betaalt uiterlijk op 31 december 2037 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Energiefonds Brabant B.V. op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander voor de provincie moverend zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Energiefonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Energiefonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Energiefonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het innovatie fonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Energiefonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

10.11 Lening PNB inzake Breedbandfonds Brabant

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

3.198.650

762.292

Verstrekkingen

775.000

2.778.416

Dekking fondskosten

-23.586

-353.247

Dekking participatieresultaten

93.634

11.189

Stand per 31 december

4.043.698

3.198.650

De provincie Noord-Brabant heeft aan Breedbandfonds Brabant B.V. een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 50.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen in relatie tot het Breedbandfonds zoals uiteengezet in het businessplan met inachtneming van het investeringsreglement en aandeelhoudersinstructie. Begin 2017 heeft de provincie besloten het financieringsloket (publieke subsidieregeling) voor breedbandprojecten vooralsnog te sluiten. De BOM zal voorlopig de bestaande subsidieregelingen in de vorm van leningen uit beheren.

De lening heeft een looptijd van maximaal 25 jaar tot uiterlijk 31 december 2038. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag van de verstrekte lening wordt geen rente berekend. Het Breedbandfonds betaalt uiterlijk op 31 december 2038 aan de provincie ter aflossing van de lening het fondsvermogen terug, te vermeerderen met het eventueel gerealiseerde rendement, een en ander onder aftrek van het eventueel gerealiseerde verlies. Overeengekomen is dat er maximaal 5% aan liquiditeiten aangehouden mag worden.

Tot meerdere zekerheid draagt het Breedbandfonds Brabant op eerste verzoek van de provincie ten gunste van de provincie zorg voor het vestigen van een pandrecht of een ander zekerheidsrecht op één of meer vermogensbestanddelen van het Breedbandfonds waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die het Breedbandfonds heeft verworven door het verstrekken van financiering zoals beschreven in de aandeelhoudersinstructie.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal het Breedbandfonds:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan het innovatie fonds;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Breedbandfonds Brabant B.V. zal niet van derden (niet zijnde de provincie) geld lenen en/of anderszins financiering aantrekken. Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

10.12 Lening PNB inzake OLSP

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

595.849

995.849

Onttrekkingen

0

-400.000

Mutatie i.v.m. vervreemding OLSP Holding B.V.

-595.849

0

Stand per 31 december

0

595.849

In 2013 is van de Provincie Noord-Brabant een subsidie van € 1.600.000 ontvangen door OLSP Holding B.V. De subsidie is beschikbaar gesteld voor investeringen en exploitatiekosten voortvloeiende uit ontwikkeling, beheer en exploitatie van het Pivot Park. In 2017 hebben zich geen onttrekkingen voorgedaan en bij de vervreemding OLSP is de schuld overgegaan waardoor geen verplichting voor de onderneming meer resteert.

10.13 Lening PNB inzake Cleachtechfonds Brabant

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

1.132.888

1.188.507

Verstrekking

0

0

Dekking fondskosten

-120.366

-70.031

Dekking participatieresultaten

31.012

14.412

Stand per 31 december

1.043.534

1.132.888

De provincie Noord-Brabant heeft aan het Cleantechfonds (BOM Capital II BV) een lening beschikbaar gesteld ter grootte van € 12.000.000. De lening is bestemd voor het realiseren van de doelen met betrekking tot het Cleantechfonds zoals uiteengezet in het Business Plan. De lening heeft een looptijd van maximaal 9 jaar. De looptijd vangt aan op 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 2023. De lening wordt verstrekt in tranches. Over het uitstaande bedrag wordt geen rente berekend. BOM Capital II BV betaalt uiterlijk op 31 december 2023 aan de Provincie ter aflossing van de lening het nominale fondsvermogen te vermeerderen met het eventueel op de projecten gerealiseerde rendement.

Indien BOM Capital II BV op enig moment gedurende de looptijd van de lening ten behoeve van het Cleantechfonds meer dan € 600.000 in welke vorm dan ook aanhoudt, dan dient het gedeelte van de liquiditeit dat uitstijgt boven de € 600.000 per ommegaande terugbetaald te worden aan de Provincie. Het door BOM Capital II BV teruggestorte bedrag blijft beschikbaar voor verstrekking tot het overeengekomen maximale bedrag van de lening. Terugstorting vindt niet plaats indien en voor zover BOM Capital II BV gemotiveerd aan de Provincie heeft bericht dat de desbetreffende middelen binnen maximaal 3 maanden vanaf het moment dat er meer dan € 600.000 aan liquiditeiten ten behoeve van het Cleantechfonds wordt aangehouden, zullen worden aangewend voor het verstrekken van financiering aan derden.

Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen van BOM Capital II BV jegens de Provincie draagt BOM Capital II BV op eerste verzoek van de Provincie ten gunste van de Provincie zorg voor het vestigen van pandrechten of andere zekerheidsrechten op één of meer vermogensbestanddelen van BOM Capital II BV waaronder niet begrepen de aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die BOM Capital II heeft verworven door het verstrekken van financiering.

Zolang enig bedrag uitstaat onder de lening zal BOM Capital II, zonder voorafgaande toestemming van de Provincie:

 • geen uitkering doen van dividend, aandelenkapitaal of reserve;

 • geen andere vergoeding betalen op of in verband met haar aandelenkapitaal of enige klasse van aandelen;

 • geen betaling doen op leningen van aandeelhouders of op vergelijkbare instrumenten waarmee aandeelhouders kapitaal hebben verschaft aan BOM Capital II BV;

 • geen aandelen intrekken, inkopen of het aandelenkapitaal verminderen, indien en voor zover daarbij enige betaling aan aandeelhouders plaatsvindt.

Op de bestaande leningovereenkomst is een allonge opgesteld.

10.14 Overige schulden
 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

R.c. Land van Heusden & Altena

2.352.831

2.398.914

R.c. Gemeente Tilburg

2.450.284

0

Hypothecaire lening

1.950.000

2.000.000

Lening Gemeente Oss

0

2.358.000

Terugbetalingsverplichting iz participaties

3.050.001

1.575.001

 

9.803.116

8.331.915

10.14.1 R.c. Land van Heusden & Altena

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

2.398.914

2.409.440

Rente

0

6.039

Kosten boekjaar

-46.083

-16.565

Stand per 31 december

2.352.831

2.398.914

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Land van Heusden en Altena. Over de rekening-courantpositie wordt 0 % (2016: 0,25%) rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld.

10.14.2 R.c. Gemeente Tilburg

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

0

0

Stortingen

2.458.538

 

Rentevergoeding participaties

12.999

0

Kosten boekjaar

-21.253

0

Stand per 31 december

2.450.284

0

Betreft de rekening courantpositie met betrekking tot het Project Fons Tilburg. Over de rekening-courantpositie wordt 0 % rente berekend. Er is geen aflossingsschema overeengekomen en er zijn geen zekerheden gesteld.

10.14.3 Hypothecaire lening BOM Vastgoed B.V.

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

2.000.000

0

Storting

0

2.000.000

Aflossingen

-50.000

0

Stand per 31 december

1.950.000

2.000.000

10.14.4 Lening Gemeente Oss

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

 

   

Stand per 1 januari

2.358.000

2.358.000

Mutatie i.v.m. vervreemding OLSP Holding B.V.

-2.358.000

0

Stand per 31 december

0

2.358.000

Per 31 december 2014 zijn financieringen ter waarde van € 1.300.000 verstrekt aan OLSP Holding B.V. door de Gemeente Oss. Over het uitstaande bedrag wordt geen rente berekend. In 2015 is door de Gemeente Oss de laatste tranche voldaan van € 1.058.000 waarmee de totale schuld € 2.358.000 bedraagt. In 2017 hebben zich geen mutaties voorgedaan en bij de vervreemding OLSP is de schuld overgegaan waardoor geen verplichting meer resteert voor de onderneming.

10.14.5 Terugbetalingsverplichting BioConnection

De voorwaardelijke terugbetalingsverplichting Bioconnection betreft een verplichting aan EZK, PNB en de Gemeente Oss voor een totaalbedrag van € 2.500.001. Genoemde partijen hebben aan de BOM geldleningen verstrekt waarmee via de BOM in BioConnection is geïnvesteerd. De totale investering bedroeg in 2006 zo'n € 6.800.000. 

BioConnection B.V. heeft op 30 december 2011 de lening inclusief rente als onderdeel van de investering terugbetaald. Hiermee is in 2012 aan twee partijen een deel van hun lening afgelost. Door vrijval van de voorziening op de participatie in BioConnection B.V. is per balansdatum ultimo 2017 de volledige voorwaardelijke terugstortingsverplichting opgenomen van € 2.500.001 aan de betreffende drie partijen:

 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 1.500.000

 • Provincie Noord-Brabant € 500.001

 • Gemeente Oss € 500.000

 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Saldo per 1 januari

1.575.001

1.425.001

Mutaties boekjaar

925.000

150.000

Saldo per einde periode

2.500.001

1.575.001

Samenstelling participatie BioConnection B.V.:

 

Totale
Investering

Voorziening
0%

Voorwaardelijke
terugbetalings-
verplichting 100%

Totaal

 

     

BOM Capital I

900.000

   

Ministerie van Economische zaken en Klimaat

1.500.000

0

1.500.000

1.500.000

Provincie Noord-Brabant

500.001

0

500.001

500.001

Gemeente Oss

500.000

0

500.000

500.000

 

3.400.001

0

2.500.001

2.500.001