Overige schulden en overlopende passiva
 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Vooruitontvangen vergoedingen

23.750

37.500

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

491.074

3.206.393

Schulden aan groepsmaatschappijen

31.915

0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

1.031.565

808.592

Nog te storten op participaties / leningen

2.995.269

4.331.269

Schulden uit hoofde van projecten

0

1.134.974

MSD nog te besteden bijdrage opstartkosten

0

524.048

IMI Grant agreement No 115489-EUC 2LID

0

980.532

Overige schulden en overlopende passiva

6.211.123

8.050.133

 

10.784.696

19.073.441

De vervreemding van OLSP leidt in de specificatie overige schulden en overlopende passiva 2017 tot een mutatie van € -4.655.829 (€ -1.635.855 crediteuren / € -63.091 belastingen en premies sociale verzekeringen / € -524.048 MSD opstartkosten / € -980.532 IMI grant / € -1.452.303 overige schulden).

Nog te storten participaties / leningen

Het bedrag opgenomen onder nog te storten participaties / leningen betreft de nog te storten gelden door BOM Bedrijfslocaties B.V. voor de reeds aangegane overeenkomsten met participaties respectievelijk overeengekomen leningen.