Het verloop van het aandeel derden is als volgt:

 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Stand per 1 januari

17.713.342

17.460.598

Aandeel EZK in het resultaat BOM Capital I B.V. over 2016 (49,9%)

855.171

-540.960

Aandeel EZK in herrubricering risico-egalisatiereserve BD&FI B.V. (49,9%)

0

-163.316

Overige mutaties

30.181

957.020

Stand per 31 december

18.598.694

17.713.342

Het aandeel derden als onderdeel van het groepsvermogen wordt gewaardeerd tegen het bedrag van het netto belang in de netto-activa van de desbetreffende groepsmaatschappijen.

De overige mutaties betreffen het aandeel derden (49,9%) in het totaal van de dekking fondskosten en dekking participatieresultaten wat gedoteerd is aan de algemene reserve van Life Sciences & Health Fund B.V. zijnde € 30.181.