Ultimo 2017 is de liquiditeitspositie als volgt te specificeren:

 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Bank

41.739.595

25.047.007

Rentedragende waarden

25.903.304

42.518.775

 

67.642.899

67.565.782

De groep als geheel heeft ultimo 2017 nog een investeringsverplichting van € 42,0 miljoen uit hoofde van nog te betalen overige participaties / leningen u/g (2016: € 49,6 miljoen).