31-12-2017

31-12-2016

 

   

Handelsdebiteuren

366.283

2.517.019

Vorderingen op participanten

196.775

0

Vorderingen op groepsmaatschappijen

0

416.510

Vorderingen uit hoofde van projecten

0

160.650

Belastingen en premies sociale verzekeringen

101.122

212.465

Overige vorderingen en overlopende activa

1.339.369

27.114.466

 

2.003.549

30.421.110

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan een jaar. De vervreemding van OLSP leidt in de vorderingen 2017 tot een mutatie van € -8.139.136.

4.1 Handelsdebiteuren
 

2017

2016

 

   

Handelsdebiteuren

407.194

2.557.930

Af: voorziening dubieuze debiteuren

-40.911

-40.911

 

366.283

2.517.019

De vervreemding van OLSP leidt in de handelsdebiteuren 2017 tot een mutatie van € -1.757.716.

4.2 Belastingen en premies sociale verzekeringen
 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Omzetbelasting

0

212.465

Vennootschapsbelasting

101.122

0

 

101.122

212.465

De vervreemding van OLSP leidt in de belastingen en premies sociale verzekeringen 2017 tot een mutatie van € -212.465.

4.3 Overige vorderingen en overlopende activa
 

31-12-2017

31-12-2016

 

   

Toegekende EC Steunregeling Omnibus Decentraal N 726A2007 NL

0

5.505.510

Vooruitbetaalde kosten

176.480

511.063

Nog te ontvangen opbrengst uit hoofde van verkoop participaties

138.500

20.747.024

Nog te ontvangen rente

0

54.627

Overige vorderingen

1.024.389

296.242

 

1.339.369

27.114.466

De vervreemding van OLSP leidt in de specificatie overige vorderingen en overlopende activa 2017 tot een mutatie van € -6.168.955 (€ -5.505.510 steunregeling / € -376.945 vooruitbetaalde kosten / € -286.500 overige vorderingen).

De nog te ontvangen opbrengst uit hoofde van verkoop participaties is hoofdzakelijk afgenomen door de ontvangst van de Acerta-gelden voor een bedrag van € 17.682.427