Concessies, vergunningen en intellectueel eigendom
 

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2014

 

     

Licenties Stichting Holst Centre

0

0

0

0

In 2017 is het verloop als volgt:

 

2017

2016

2015

2014

 

     

Stand per 1 januari

0

0

0

0

Verstrekkingen

0

0

0

3.000.000

Afschrijving in verband met waardevermindering

0

0

0

-3.000.000

Stand per 31 december

0

0

0

0

De onderneming heeft in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Stichting Holst Centre te Eindhoven. De overeenkomst behelst de aanschaf van licenties van het Holst Centre met een verkrijgingsprijs van € 3.000.000 met als doelstelling deze licenties ter beschikking te stellen aan MKB-bedrijven in Noord-Brabant. Voor de financiering hiervan heeft BOM Holding B.V. een subsidie in de vorm van een renteloze lening ontvangen van de Provincie Noord-Brabant voor hetzelfde bedrag met een looptijd tot 1 januari 2019. BOM Holding B.V. heeft deze lening doorgeleend aan BOM Business Development & Foreign Investments B.V. De onderneming ontvangt vergoedingen van het MKB-bedrijf zodra deze de licenties winstgevend aanwenden. Aflossing van de lening vindt uitsluitend plaats uit toekomstige door BOM Business Development & Foreign Investments B.V. te ontvangen vergoedingen van het MKB-bedrijf. In de overeenkomst met de Provincie Noord-Brabant is bepaald dat BOM Holding B.V. in overleg treedt met de Provincie teneinde afspraken te maken over hoe wordt omgegaan met de lening.

In 2014 heeft een impairment plaatsgevonden op de licenties voor een bedrag ter hoogte van de verkrijgingsprijs. Als gevolg hiervan heeft in datzelfde jaar op de lening van de Provincie eveneens een impairment plaatsgevonden van € 3.000.000. In 2017 hebben zich geen (nieuwe) feiten of omstandigheden voorgedaan die tot andere inzichten hebben geleidt. In overleg met de provincie en Stichting Holst Centre wordt beoogd het programma in 2018 te beëindigen.