Bij onze eigen bedrijfsactiviteiten wordt via directe sturing en controle bewust aandacht gegeven aan de maatschappelijke en milieuaspecten van ons handelen. Dat doen we in de rol van gebruiker van goederen en diensten, en als werkgever.

De BOM als gebruiker van goederen en diensten

De BOM streeft naar bewustwording en optimalisering van het verbruiksprofiel voor zowel energie , papier, onze afvalstromen alsook van het aantal vliegreizen en gereisde zakelijke kilometers.

Begin 2017 hebben we ons vernieuwde pand in gebruik genomen. Mede dankzij de energiebesparende oplossingen van Ovvia (een duurzaam partnership waarin BOM Renewable Energy participeert), is in het najaar van 2017 het BREAAM duurzaamheidscertificaat (‘VERY GOOD’) toegekend aan ons pand. In onderstaande tabel is het meerjarig gebruiksprofiel van de BOM opgenomen. Hieruit valt af te leiden dat in 2017 de consumptie van zowel elektriciteit als gas zijn gedaald. Indien dit wordt vertaald in energieverbruik is een afname van ruim 33% ten opzichte van het verbruik in 2016 zichtbaar. Wij zien hierin een bevestiging voor de keuze voor energiezuinige technologie.

Tevens valt op dat - na de ingebruikname van de vernieuwde ICT-omgeving en het flexibele kantoorconcept - het papierverbruik aanzienlijk is gedaald met zo'n 30%. Wij zien hierin een bevestiging dat de extra fysieke en digitale mogelijkheden om papierloos te kunnen werken, zijn weerslag vindt. 

 

Nr

Description

Eenheid

2014

2015

2016

2017

CO2 voetprint

Gebouwen

      
 

1

Consumptie van elektriciteit

kWh

147.605

146.277

110.992

108.189

 

2

Consumptie van aardgas

m3

15.414

17.352

15.385

10.570

 

Vervoer

      
 

3

Verbruik lease auto's: diesel

liters

13.136

9.327

8.494

5.770

 

4

Verbruik lease auto's: benzine

liters

nvt

nvt

nvt

nvt

 

5

Verbruik lease auto's: LPG

liters

nvt

nvt

nvt

nvt

 

6a

Vliegkilometers (< 500 km)

kilometers

6.262

3.957

2.181

351

 

6b

Vliegkilometers (501-1600 km)

kilometers

30.417

27.813

10.408

4.427

 

6c

Vliegkilometers (> 1600 km)

kilometers

494.698

522.611

273.632

373.035

 

7

Totaal aantal zakelijk gereden

kilometers

313.462

328.158

346.937

287.922

Afval / papier

Papier

      
 

8a

Aantal pakken papier ingekocht

Aantal pakken

480

480

  
 

8b

Gewicht papier per m2

Gram

80

80

  
 

9

Geproduceerde afdrukken per jaar

Aantal afdrukken

  

469.087

315.689

 

Afval

      
 

10

Kantoorafval: gemengd

kg

37.632

46.208

48.027

47.208

 

11

Kantoorafval: plastic ter recycling aangeboden

kg

6.720

6.720

6.925

6.960

 

12

Kantoorafval: papier ter recycling aangeboden

kg

48.048

55.248

52.569

48.268

 

Divers

      
 

13

Aantal m2 kantoorruimte

m2

1.568

1.568

1.568

1.568

 

14

Aantal FTE's per 31-12

FTE's

70

77

74

74

Kengetallen

       
  

Energieverbruik (in MJ)

MJ

1.075.990

1.019.231

1.075.788

724.021

  

Energie in MJ per m2 vloeroppervlak

MJ per m2

686

650

686

462

  

Energie in MJ per FTE

MJ per FTE

15.393

13.185

13.609

9.738

  

Vliegkilometers per FTE

Vliegkm per FTE

7.602

7.172

3.868

5.106

  

Zakelijke autokilometers per FTE

Km per FTE

4.484

4.245

4.688

3.891

  

Papierverbruik in prints per FTE

prints per FTE

  

6.339

4.266

  

Afval per FTE

Kg per FTE

1.322

1.399

1.453

1.384

Toelichting:
het papierverbruik wordt vanaf 2016 niet meer gerapporteerd op inkoopwaarde maar op daadwerkelijk verbruik.

De BOM als werkgever

De BOM is een mensgerichte organisatie waarin competenties vooropstaan en waarin verbinding met anderen en de ontwikkeling van medewerkers moeten bijdragen aan een goede invulling van de kernopdracht. Dit doen we via ons HR-beleid. Meer informatie daarover is opgenomen in hoofdstuk 7.

Ons HR-beleid is er tevens op gericht om medewerkers een veilige en motiverende werkomgeving te bieden. Het ziekteverzuim bij de BOM laat al een geruim aantal jaren een positief beeld zien. Toch blijft monitoring van groot belang om tijdig signalen van eventuele ongewenste of onveilige situaties te kunnen opvangen. Het ziekteverzuim bij de BOM kwam in 2017 uit op 2,0 % (in 2016 was dit 2,2 %), wat beduidend lager ligt dan het landelijk gemiddelde van 5,0 % in de niet-commerciële dienstverlening (CBS 2017).

De BOM kent geen cao; met alle medewerkers zijn individuele arbeidsovereenkomsten aangegaan. De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in een specifiek personeelsreglement, waarbij functie-inschaling en beloning zijn gekoppeld aan het Bezoldigingsbeleid Burgerlijke Rijksambtenaren (BBRA). Dit reglement geldt voor alle medewerkers, inclusief bestuurders, en wordt – indien mogelijk – in afstemming met de ondernemingsraad en onder toezicht van de rvc jaarlijks geactualiseerd. De grootste wijzigingen in 2017 zijn:

  • invoering competentiemanagement en de bijbehorende cyclus van beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken;

  • herziening van een aantal functieprofielen (inclusief functie-inschaling) op basis van de organisatie-aanpassingen die voortvloeien uit de nieuwe mjp strategie en;

  • doorvoering arbeidsvoorwaardenaanpassing, waarmee de BOM de loonaanpassingen 2017 voor rijksambtenaren volgt.

In de arbeidsvoorwaardenregeling zijn gedragscodes opgenomen ten aanzien van omgangsvormen, melding (zakelijke) nevenfuncties en het gebruik van ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen. Daarnaast kennen wij een klokkenluiders- en een formele klachtenregeling via een externe vertrouwenspersoon.

Als werkgever vinden wij dat diversiteit en stimulering van mensen met een (mogelijke) afstand tot de arbeidsmarkt bewust dient te worden meegewogen in de beoordeling van de geschiktheid van (nieuwe) medewerkers.